Uprava družbe Kostak d. d. sklicuje 29. redno skupščino delniške družbe Kostak, ki bo 9. junija 2022, ob 10. uri, v osrednji sejni sobi na sedežu družbe, in sicer na podlagi 1. in 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (Ur. l. RS, štev. 42/2006 s spremembami) in 2. točke v 7. poglavju veljavnega Statuta družbe Kostak, komunalnega in gradbenega podjetja, d. d.,

z naslednjim DNEVNIM REDOM :

 

  1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave :

Skupščina izvoli Elizabeto Cemič za predsednico skupščine delničarjev, za preštevalki glasov Renato Resnik in Mojco Brinovec.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Boris Pavlin.

 

  1. Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom skupine in družbe Kostak za poslovno leto 2021, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom skupine in družbe Kostak za poslovno leto 2021, z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe Kostak, d. d., z dne 26. 4. 2022, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega Letnega poročila skupine in družbe Kostak za poslovno leto 2021.

 

  1. Uporaba bilančnega dobička družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

  • Bilančni dobiček družbe Kostak, d. d., Krško na dan 31. 12. 2021 znaša 3.823.091 EUR (z besedo: tri milijone osemstotriindvajset tisoč enaindevetdeset 00/100 EUR).
  • Bilančni dobiček v skupnem znesku 412.000 EUR (z besedo: štiristodvanajst tisoč 00/100 EUR), se razporedi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 10,30 EUR na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 3.411.091 EUR (z besedo: tri milijone štiristoenajst tisoč enaindevetdeset 00/100 EUR) ostane nerazporejen. Izplačilo dividend bo izvedeno v roku 60 dni po datumu zasedanja skupščine delničarjev.
  • Skupščina delničarjev v skladu z določilom 294. člena ZGD-1 potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter jima podeljuje razrešnico.

 

  1. Sprememba statuta družbe Kostak, d. d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina delničarjev potrdi spremembe Statuta družbe Kostak, komunalno stavbnega podjetja, d. d., v delu poglavja z nazivom Skupščina, točka VII./6., ki na novo glasi:

»Delničarji lahko svoje pravice iz naslova delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščencev pod pogojem, da v zakonskem roku pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe.

Pogoj udeležbe ali uresničevanje glasovalne pravice iz predhodnega odstavka se mora objaviti v vabilu na skupščino.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani v Klirinško depotni družbi sedem dni pred dnevom skupščine, ter s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic oziroma glasov.«

 

  1. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2022

Predlog sklepa nadzornega sveta :

Na predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2022 imenuje revizijska družba PRICEWATERHOUSECOOPERS, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d. o. o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

 

  1. Pobude in vprašanja delničarjev

 

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE  

Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo

Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe v Splošno kadrovskem sektorju pri Elizabeti Cemič, vsak delavnik od 10. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine družbe Kostak, d. d., do vključno datuma zasedanja skupščine, v skladu s 297.a členom Zakona o gospodarskih družbah-1. Gradivo je dostopno tudi na spletni strani družbe www.kostak.si.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. 

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem (7) dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem (7) dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali priporočeno po pošti. 

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 (sedmih) dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih (7) dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. 

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. 

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Ne glede na določbe zakona, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan), po 2. odstavku 297. člena Zakona o gospodarskih družbah-1. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena zakona o gospodarskih družbah-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki s pisnim pooblastilom. 

Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino in s podpisom na seznamu udeležencev. 

Zaradi sestavitve seznama udeležencev prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 10 minut pred začetkom zasedanja ter pristopijo k podpisu seznama prisotnih delničarjev ter prevzamejo glasovalne lističe. 

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 40.000 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

 

PONOVNO ZASEDANJE

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10.10.

Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

 

Vljudno vabljeni!

 

Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d.

Miljenko Muha, predsednik uprave