Uprava družbe Kostak, komunalno gradbenega podjetja, d. d., na podlagi 1. in 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in 2. točke v 7. poglavju veljavnega Statuta družbe Kostak, sklicuje 25. redno skupščino, ki bo v petek, 25. 5. 2018, ob 10. uri v protokolarnem prostoru na Cesti krških žrtev 47 v Krškem

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

 

 1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave :

Skupščina izvoli Elizabeto Cemič za predsednico skupščine delničarjev, za preštevalki glasov Renato Resnik in Mojco Brinovec.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Boris Pavlin.

 

 1. Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2017, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta

 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2017, z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe KOSTAK z dne 18. 4. 2018, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega Letnega poročila skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2017.

 

 1. Uporaba bilančnega dobička družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta :

a) Bilančni dobiček družbe KOSTAK na dan 31. 12. 2017 znaša 1.621.796,00 EUR.

 • Del bilančnega dobička, ki izvira iz leta 2014 v višini 280.000,00 EUR, se razporedi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 7,00 EUR na delnico.
 • Izplačilo dividend bo v roku 60 dni po datumu zasedanja skupščine delničarjev.
 • Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.341.796,00 EUR ostane nerazporejen.

b) Skupščina delničarjev v skladu z določilom 294. člena ZGD-1 potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 ter jima podeljuje razrešnico.

 

 1. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina delničarjev predsedniku uprave družbe izdaja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, kot sledi:

 1. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje.
 2. Pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 4000 delnic, kar predstavlja 10 % delnic družbe.
 3. Družba ne pridobiva delnice s posli na organiziranem trgu kapitala, zato cena tako pridobljenih delnic sme biti nižja do največ 35 % od knjigovodske vrednosti delnice in sme biti višja do največ 35 % od knjigovodske vrednosti delnice, ugotovljene na zadnji dan leta pred pridobitvijo.
 4. Družba lahko s tem pooblastilom pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjimi pogoji:
  • za morebitno odprodajo strateškemu partnerju na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta,
  • za zamenjavo za lastniške deleže v drugih podjetjih iz glavne dejavnosti na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta,
  • za morebitno nagrado upravi in nadzornemu svetu družbe.
 5. Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu.
 6. Predsednik uprave mora na prvi naslednji skupščini poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu ter deležu delnic in vrednosti delnic. Hkrati pa mora predsednik uprave seznaniti skupščino delničarjev z morebitno odsvojitvijo lastnih delnic.«

 

 1. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2018

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Na predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2018 imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d. o. o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

 

 1. Pobude in vprašanja delničarjev

  

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo

Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe v Splošno kadrovskem sektorju pri Elizabeti Cemič, vsak delavnik od 10. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine družbe KOSTAK do vključno datuma zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. ali priporočeno po pošti.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 (sedmih) dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje štiri (4) dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu družbe KOSTAK.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani v Centralno klirinško depotno družbo štiri (4) dni pred dnevom skupščine ter s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic oziroma glasov oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki s pisnim pooblastilom, skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1, novela C.

Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino in s podpisom na seznamu udeležencev.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 10 minut pred začetkom zasedanja, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.

 

PONOVNO ZASEDANJE

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10.10.

Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!                                      

Attachments:
FileDescription
Download this file (25 skupscina Kostak.pdf)Vabilo 25 skupscina Kostak