1972 – 1984 Komunalno stanovanjsko (stavbeno) podjetje Kostak Krško

Novoizvoljeni direktor Branimir Vodopivc se je zavzel, da se Zavod za komunalno dejavnost Krško preoblikuje in preimenuje, da bi lažje opravljal svoje delo in ne bi potreboval privolitev občinskih oblasti. Novo ime Komunalno stanovanjsko podjetje Krško, p.o. ali skrajšano »Kostak Krško p.o.«, Cesta krških žrtev 11, Krško, je izbral Janez Breskvar, ki je bil zunanji član delovne skupnosti. Prvi znak – emblem, pa je izrisal Srečko Planinc, takrat zaposlen v podjetju kot geodet. Zavod je bil s sklepom skupščine občine Krško, št. 1-023-1/72, preimenovan 21. marca 1972. Tega leta je delovna organizacija dobila v upravljanje in vzdrževanje stanovanjski fond krške občine, okrepila pa je tudi svojo gradbeno skupino, zato se je število zaposlenih povečalo na 70.

Pisalo se je leto 1973, ko je Dolenjski list poročal, da so se redukcijam elektrike v Krškem pridružile še nevšečnosti zaradi pomanjkanja vode. »Delavci Kostaka so več dni popravljali počeno cev. Zaradi del na glavni mestni ulici so začasno preusmerili motorni promet po makadamu za Savo, tako da je bil del mesta nekaj dni dobesedno zavit v prašne oblake.« 1975. je bila ustanovljena Samoupravna stanovanjska skupnost, zato od 1. januarja tega leta podjetje Kostak ni več upravljalo in gospodarilo s stanovanjskim fondom občine Krško. Ponovno se je preimenovalo tako, da je firma delovne organizacije glasila KOSTAK, komunalno stavbeno podjetje Krško, ali skrajšano KOSTAK Krško.

V letu 1979 so začeli z urejanjem komunalne deponije v Spodnjem Starem gradu in kupili stroj za teptanje smeti »Bomag«. Ker je bil takrat prepoved uvoza, so ga pripeljali kot sejemski eksponat. Kasneje, po osemdesetem letu, je na novo deponijo začela voziti svoje odpadke tudi sevniška Komunala. Kostak je pred tem začel s čistilnimi deli na gradbišču nuklearne elektrarne, kjer je iz leta v leto zaposloval vse več ljudi, občasno tudi študente.

Pet let kasneje, 21. marca 1980, je bil v podjetju ob volitvah samoupravnih organov izveden referendum, na katerem so se odločili, da se občinska cestna služba, ki je bila organizirana pri IGM Sava in je štela 24 delavcev, pripoji Kostaku. To se je zgodilo 1. novembra. Tega leta je bilo tudi sklenjeno, da se enovita delovna organizacija organizira v tri delovne enote: DE Komunala, DE Gradbeništvo in obrt, DE Cesta ter skupne službe. Kupili so tudi hišo na Valvasorjevem nabrežju, v kateri so uredili svoj samski dom.

Branimirju Vodopivcu se je drugi direktorski mandat iztekel koncem leta 1979. Po tem obdobju je bil še dvakrat imenovan za vršilca dolžnosti. Kasneje ni dobil več pozitivnega mnenja o izpolnjevanju moralno-političnih kvalitet (ni bil namreč član ZKJ). Temeljno sodišče v Novem mestu je dne 18.12.1980 vpisalo spremembo s temi podatki: izbriše se dosedanji zastopnik Branimir Vodopivc in vpiše nov zastopnik Đorđe Andrijaševič, v.d. individualnega poslovodnega organa DO. Na tretjem razpisu za direktorja je bil potem izvoljen Jože Kos iz Celja, ki je svoj mandat nastopil 2. februarja 1981.

Pod njegovim vodstvom so v krškem Delavskem kulturnem domu Edvarda Kardelja proslavljali 25 let organizirane komunalne dejavnosti v krški občini, čeprav je bila ta v resnici že dve leti starejša. Proslavo so združili s počastitvijo še dveh jubilejev: 40 letnice ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda (OF) in 40 letnico vstaje jugoslovanskih narodov in narodnosti. Takrat je bilo v Kostaku zaposlenih že 230 delavcev. V slavnostnem govoru je izpostavil dve prioritetni nalogi: postavitev dizel agregata in izgradnjo novega črpališča.

Leto zatem je Kostak zaključil z obnovo 1700 metrov vodovoda Brestanica – Senovo. Svoj vodovod, ki naj bi ga napajali iz treh virov, pa so si udarniško zgradili na Reštanju in Šedmu. Sredi leta 1982 je bil uspešno izveden referendum o sprejemu Samoupravnega sporazuma o združitvi delovne organizacije »Obrtni servisi« Krško. Tako so ti prenehali z delovanjem in vstopili v sestavo DO Kostak 1. januarja 1983 z vsem svojim premoženjem in 10 zaposlenimi. Tega leta je zaradi reorganizacije iz Kostaka odšlo 7 delavcev, ki so prešli v Cestno podjetje Novo mesto TOZD Vzdrževanje Krško. Kostak je prevzel v upravljanje še novozgrajeno tržnico na Vidmu.

Samoupravna komunalna interesna skupnost (SKIS) je poročala, da je bilo v tem letu v Stari vasi dokončano črpališče za prečrpavanje fekalij, naročena je bila študija za centralno čistilno napravo v Krškem, začeli so z deli na kanalizaciji od Leskovca proti Venišam v skupni dolžini 1180 metrov (da bi zaščitili podtalnico na Krškem polju pred fekalnim onesnaženjem), dokončan je bil tudi vodovod Brege v dolžini 1800 metrov.