Družba Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., skupaj z desetimi hčerinskimi družbami sestavlja skupino Kostak. Hčerinske družbe so: HPG Brežice, d. o. o., ePosavje MEDIA, d. o. o., Kostak GIP, d. o. o., GITRI, d. o. o., KOSTAG, d. o. o., Kostak BAU GmbH, Kostak AG, d. o. o., KOSS, d. o. o., Kostak GTS, d. o. o., KOSTAN, d. o. o., CEP, d. o. o in Kostak HK, d. o. o. 

Uprava:

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon., predsednik uprave

Vodstveni delavci:

 • Jože Leskovar, univ. dipl. inž. rud., direktor Sektorja komunale
 • Mihael Prah, univ. dipl. inž. gradb., direktor Sektorja gradenj
 • Jožica Stegne, univ. dipl. ekon., direktorica Sektorja za ravnanje s surovinami 
 • Nikola Marković, dipl. ekon., direktor Sektorja nabave
 • Blaž Petrovič, univ. dipl. ekon., direktor Finančno-računovodskega sektorja in informatike
 • Elizabeta Cemič, univ. dipl. prav., direktorica Splošno-kadrovskega sektorja
 • Dejan Kramar, univ. dipl. prav., direktor Sektorja za pravne zadeve
 • Zoran Rodič, dipl. inž. stroj., direktor Sektorja za upravljanje z industrijskim odpadom  
 • Janez Kozole, dipl. ekon., vodja Sektorja gospodarskih javnih služb kolektivne rabe
 • Mateja Felicijan, univ. dipl. ped. in prof. soc., vodja Sektorja za podporo NEK
 • mag. Mateja Pompe, univ. dipl. ekon., vodja Službe za kontroling in kakovost
 • mag. Sabina Žibert, univ. dipl. ekon., vodja Službe za odnose z javnostmi
 • mag. Zoran Omerzu, univ. dipl. inž. teh. prometa, vodja Službe za logistiko
 • Ivana Buble, univ. dipl. inž. str. in mag. ener., vodja Sektorja za razvoj in tehnologije

Direktorji hčerinskih družb:

 • Darko Marković, inž. grad., direktor podjetja GITRI, d. o. o.
 • Nikola Marković, dipl. ekon., direktor podjetja HPG Brežice, d. o. o.
 • Tomi Horvat, inž. multim., direktor ePosavje MEDIA, d. o. o.
 • dr. Mihaela R. Neral, mag. medk. menedž.,                                                                          direktorica podjetja Kostak GIP, d. o. o
 • Slobodan Popović, univ. dipl. inž. grad., direktor podjetja KOSTAG, d. o. o. 
 • Mateja Hren, dipl. ekon., direktorica podjetja Kostak BAU GmbH
 • dr. Mihaela R. Neral, mag. medk. menedž.,                                                                          direktorica podjetja Kostak AG, d. o. o.
 • Miljenko Muha, univ. dipl. ekon., direktor podjetja KOSS, d. o. o.
 • Marin Vasilj, mag. inž. grad., direktor podjetja Kostak GTS, d. o. o. 
 • Miljenko Muha, univ. dipl. ekon., direktor podjetja KOSTAN, d. o. o. 
 • Urban Majcen, direktor podjetja CEP, d. o.. o.
 • Nikola Marković, direktor podjetja Kostak HK, d. o. o. 

Nadzorni svet

Predsednik nadzornega sveta: Rudolf Mlinarič, MBA

Namestnica predsednika nadzornega sveta: Melita Čopar, univ. dipl. ekon.

Člani:

 • Dušan Arh   
 • Jože Slivšek
 • Janez Kozole, dipl. ekon.
 • Aleš Grmšek, mag. inž. grad.

Poslovnik o delu nadzornega sveta je objavljen na tej povezavi.

Revizijska komisija

Predsednica: Melita Čopar, univ. dipl. ekon.

Člani:

 • Rudolf Mlinarič, MBA
 • Alenka Podbevšek, univ. dipl. prav.
 • Anica Topolovšek, dipl. ekon.
 • mag. Maja Kermc, univ. dipl. ekon.

Poslovnik o delu revizijske komisije, v katerem so opredeljene tudi njene naloge in pristojnosti, je dosegljiv na tej povezavi.

Izjava o upravljanju

Izjava o upravljanju je objavljena na tej povezavi. 

Svet delavcev in sindikat družbe

Predsednik sveta delavcev: Janez Kozole

Predsednica sindikata družbe: Mojca Brinovec

Shema organiziranosti skupine Kostak