Družba KOSTAK, d. d., skupaj s hčerinskimi družbami HPG Brežice, d. o. o., Ansat, d. o. o., Kostak GIP, d. o. o., GITRI, d. o. o., KOG, d. o. o., KOSTAG, d. o. o., Kostak BAU, GmbH, in Takod, d. o. o., sestavlja skupino Kostak.

Uprava:

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon., predsednik uprave

Vodstveni delavci:

 • Jože Leskovar, univ. dipl. inž. rud., direktor Sektorja komunale
 • Gregor Jaklič, univ. dipl. inž. grad., direktor Sektorja komerciale
 • Jožica Stegne, univ. dipl. ekon., direktorica Sektorja za ravnanje s surovinami 
 • Nikola Marković, dipl. ekon., direktor Sektorja nabave
 • Mihael Prah, univ. dipl. inž. gradb., direktor Sektorja gradenj
 • Blaž Petrovič, univ. dipl. ekon., direktor Finančno-računovodskega sektorja in informatike
 • Elizabeta Cemič, univ. dipl. prav., direktorica Splošno-kadrovskega sektorja
 • Janez Kozole, dipl. ekon., vodja Sektorja gospodarskih javnih služb kolektivne rabe
 • Mateja Felicijan, univ. dipl. ped. in prof. soc., vodja Sektorja za podporo NEK
 • mag. Maja Kermc, univ. dipl. ekon., vodja Službe za kontroling in kakovost
 • mag. Sabina Žibert, univ. dipl. ekon., vodja Službe za odnose z javnostmi
 • mag. Zoran Omerzu, univ. dipl. inž. teh. prometa, vodja Službe vzdrževanja strojev, objektov in nepremičnin

Direktorji hčerinskih družb:

 • Nikola Marković, dipl. ekon., direktor podjetja HPG Brežice, d. o. o.
 • Tomi Horvat, inž. multim., direktor ePosavje MEDIA, d. o. o.
 • dr. Mihaela R. Neral, mag. medk. menedž.,
  direktorica podjetja Kostak GIP, d. o. o.
 • Darko Marković, inž. grad., direktor podjetja GITRI, d. o. o.
 • Miljenko Muha, univ. dipl. ekon, direktor podjetja KOG, d. o. o.
 • mag. Miran Žgajner, univ. dipl. el., direktor podjetja KOSTAG, d. o. o. 
 • Mateja Hren, dipl. ekon., direktorica podjetja Kostak BAU, GmbH

Nadzorni svet

Predsednik nadzornega sveta: Rudolf Mlinarič, MBA

Namestnica predsednika nadzornega sveta: Melita Čopar, univ. dipl. ekon.

Člani:

 • Dušan Arh   
 • Jože Slivšek
 • Janez Kozole, dipl. ekon.
 • Aleš Grmšek, mag. inž. grad.

Poslovnik o delu nadzornega sveta je objavljen na tej povezavi.

Revizijska komisija

Predsednica: Melita Čopar, univ. dipl. ekon.

Člani:

 • Rudolf Mlinarič, MBA
 • Alenka Podbevšek, univ. dipl. prav.
 • Anica Topolovšek, dipl. ekon.
 • mag. Maja Kermc, univ. dipl. ekon.

Poslovnik o delu revizijske komisije, v katerem so opredeljene tudi njene naloge in pristojnosti, je dosegljiv na tej povezavi.

Izjava o upravljanju

Izjava o upravljanju je objavljena na tej povezavi. 

Svet delavcev in sindikat družbe

Predsednik sveta delavcev: Janez Kozole

Predsednica sindikata družbe: Mojca Brinovec

Shema organiziranosti skupine Kostak