Družba KOSTAK, d. d. skupaj s hčerinskimi družbami HPG Brežice, d. o. o., Ansat, d. o. o., Kostak GIP, d. o. o., GITRI, d. o. o., KOG, d. o. o., KOSTAG, d. o. o., Kostak BAU, GmbH in Takod, d. o. o., sestavlja skupino Kostak.

Uprava:

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon., predsednik uprave

Vodstveni delavci:

 • dr. Primož Gabrič, univ. dipl. prav., svetovalec predsednika uprave
 • Jože Leskovar, univ. dipl. inž. rud., direktor Sektorja komunale
 • Gregor Jaklič, univ. dipl. inž. grad., direktor Sektorja komerciale
 • Blaž Petrovič, univ. dipl. ekon., direktor Finančno-računovodskega sektorja in informatike
 • Elizabeta Cemič, univ. dipl. prav., vodja Splošno-kadrovskega sektorja in odnosov z javnostmi
 • Mihael Prah, univ. dipl. inž. gradb., vodja Sektorja gradenj
 • Janez Kozole, dipl. ekon., vodja Sektorja gospodarskih javnih služb kolektivne rabe
 • Mateja Felicijan, univ. dipl. ped. in prof. soc., vodja Sektorja vzdrževalnih in čistilnih del
 • Albertina Županc, dipl. ekon., vodja Sektorja za ravnanje s surovinami
 • mag. Maja Kermc, univ. dipl. ekon., vodja Službe za kontroling in kakovost
 • Zoran Omerzu, univ. dipl. inž. teh. prometa, vodja Službe vzdrževanja strojev, objektov in nepremičnin

Direktorji hčerinskih družb:

 • Nikola Marković, dipl. ekon., direktor podjetja HPG Brežice, d. o. o.
 • Tomi Horvat, inž. multim., direktor podjetja Ansat, d. o. o.
 • Mihaela R. Neral, mag. medk. menedž., direktorica podjetja Kostak GIP, d. o. o.
 • Biljana Šepetavc, inž. grad., direktorica podjetja GITRI, d. o. o.
 • Miljenko Muha, univ. dipl. ekon, direktor podjetja KOG, d. o. o.
 • mag. Miran Žgajner, univ. dipl. el., direktor podjetja KOSTAG, d. o. o. 
 • Mateja Hren, dipl. ekon., direktorica podjetja Kostak BAU, GmbH
 • Miljenko Muha, univ. dipl. ekon, direktor podjetja Takod, d. o. o.

Nadzorni svet

Predsednik nadzornega sveta: Rudolf Mlinarič

Namestnica predsednika nadzornega sveta: Melita Čopar

Člani: Natalija Geršak, Jože Slivšek, Janez Kozole in Aleš Grmšek

Svet delavcev in sindikat družbe

Predsednik sveta delavcev: Janez Kozole

Predsednica sindikata družbe: Mojca Brinovec

Shema organiziranosti skupine Kostak