Družba KOSTAK, d. d., skupaj s hčerinskimi družbami HPG Brežice, d. o. o., Ansat, d. o. o., Kostak GIP, d. o. o., GITRI, d. o. o., KOG, d. o. o., KOSTAG, d. o. o., Kostak BAU, GmbH, in Takod, d. o. o., sestavlja skupino Kostak.

Uprava:

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon., predsednik uprave

Vodstveni delavci:

 • dr. Primož Gabrič, univ. dipl. prav., svetovalec predsednika uprave
 • Jože Leskovar, univ. dipl. inž. rud., direktor Sektorja komunale
 • Gregor Jaklič, univ. dipl. inž. grad., direktor Sektorja komerciale
 • Blaž Petrovič, univ. dipl. ekon., direktor Finančno-računovodskega sektorja in informatike
 • Elizabeta Cemič, univ. dipl. prav., vodja Splošno-kadrovskega sektorja
 • Mihael Prah, univ. dipl. inž. gradb., vodja Sektorja gradenj
 • Janez Kozole, dipl. ekon., vodja Sektorja gospodarskih javnih služb kolektivne rabe
 • Mateja Felicijan, univ. dipl. ped. in prof. soc., vodja Sektorja za podporo NEK
 • Albertina Županc, dipl. ekon., vodja Sektorja za ravnanje s surovinami
 • mag. Maja Kermc, univ. dipl. ekon., vodja Službe za kontroling in kakovost
 • mag. Sabina Žibert, univ. dipl. ekon., vodja Službe za odnose z javnostmi
 • mag. Zoran Omerzu, univ. dipl. inž. teh. prometa, vodja Službe vzdrževanja strojev, objektov in nepremičnin

Direktorji hčerinskih družb:

 • Nikola Marković, dipl. ekon., direktor podjetja HPG Brežice, d. o. o.
 • Tomi Horvat, inž. multim., direktor podjetja Ansat, d. o. o.
 • Mihaela R. Neral, mag. medk. menedž., direktorica podjetja Kostak GIP, d. o. o.
 • Biljana Šepetavc, inž. grad., direktorica podjetja GITRI, d. o. o.
 • Miljenko Muha, univ. dipl. ekon, direktor podjetja KOG, d. o. o.
 • mag. Miran Žgajner, univ. dipl. el., direktor podjetja KOSTAG, d. o. o. 
 • Mateja Hren, dipl. ekon., direktorica podjetja Kostak BAU, GmbH

Nadzorni svet

Predsednik nadzornega sveta: Rudolf Mlinarič, MBA

Namestnica predsednika nadzornega sveta: Melita Čopar, univ. dipl. ekon.

Člani:

 • Natalija Geršak, univ. dipl. prav.  
 • Jože Slivšek
 • Janez Kozole, dipl. ekon.
 •  Aleš Grmšek, mag. inž. grad.

Revizijska komisija

Predsednica: Melita Čopar, univ. dipl. ekon.

Člani:

 • Rudolf Mlinarič, MBA
 • Alenka Podbevšek, univ.dipl. prav.
 • Anica Topolovšek, dipl. ekon.
 • mag. Maja Kermc, univ. dipl. ekon.

Poslovnik o delu revizijske komisije je dosegljiv na tej povezavi.

Svet delavcev in sindikat družbe

Predsednik sveta delavcev: Janez Kozole

Predsednica sindikata družbe: Mojca Brinovec

Shema organiziranosti skupine Kostak