V skladu s slovenskimi računovodskimi standardi objavljamo poročila skupine in družbe Kostak za določena poslovna obdobja. Poročila so predložena pooblaščeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov. Vsebina je skladna z določili Zakona o gospodarskih družbah ter skladna z revidiranimi računovodskimi izkazi. Revizorjeva mnenja so pritrdilna.

 

IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Povezava do dokumenta

KODEKS UPRAVLJANJA ZA NEJAVNE DRUŽBE

Družba Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., in njene odvisne ter podrejene družbe, ki delujejo in poslujejo v skupini Kostak, s spodaj priloženim Sklepom izkazujejo interes in namen, da pristopijo in pri svojem poslovanju uporabljajo Kodeks upravljanja za nejavne družbe, izdajateljev RS Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja nadzornikov Slovenije, ki velja kot priporočilo dobre prakse korporativnega upravljanja družbe.

Sklep o pristopu k uporabi kodeksa upravljanja za nejavne družbe, številka: 0432-0025/2017, z dne 22. 2. 2017, se uporablja pri izdelavi letnih poročil poslovanja družbe in skupine Kostak in velja vse do preklica.

Povezava do dokumenta