Izvajanje gospodarskih javnih služb

Družba Kostak opravlja gospodarske javne službe v skladu s koncesijskima pogodbama v občinah Krško in Kostanjevica na Krki. Gospodarske javne službe zajemajo ravnanje z odpadki, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, vzdrževanje občinskih javnih cest, urejanje in čiščenje javnih površin, urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve, javno razsvetljavo, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih ter urejanje in vzdrževanje javnih tržnic.

Tržne dejavnosti

Gradbeništvo

Vodilna tržna dejavnost družbe Kostak je gradbeništvo, kjer uspešno vodimo najzahtevnejše infrastrukturne projekte s področja gradnje industrijskih, energetskih, poslovnih in stanovanjskih objektov.

Med največje projekte družbe Kostak spada gradnja hidroelektrarn na spodnji Savi, kjer je družba Kostak sodelovala pri gradnji hidroelektrarn Arto – Blanca in Krško, pri gradnji hidroelektrarne Brežice pa je bila družba Kostak vodilni partner konzorcija, ki je gradil jezovno zgradbo.

Hkrati družba Kostak gradi zahtevne objekte industrijske infrastrukture, kot je lastni objekt centra za ravnanje z odpadki s sortirno linijo za mešane komunalne odpadke in proizvodno linijo za alternativna goriva ter najsodobnejša tovrstna sortirna linija v Mariboru.

Ob tem družba Kostak gradi in ureja komunalno infrastrukturo, regionalne in lokalne ceste, izvaja vse vrste zemeljskih del in izkopov ter sanacij plazov.

Ravnanje z odpadki in surovinami

Družba Kostak je v letu 2003 skupaj z Občino Krško zgradila Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, ki je postal temelj sistema ločenega zbiranja odpadkov v občinah Krško in Kostanjevica na Krki.

Center je v letu 2012 nadgradila avtomatizirana sortirna linija za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki omogoča, da se iz ostanka odpadkov izločijo biorazgradljivi odpadki in druge ločene frakcije kot so papir, plastika, kovine, sestavljena embalaža in gorljiva frakcija.

V letu 2015 je sledila izgradnja pokrite kompostarne, ki omogoča obdelavo bioloških odpadkov, celovit sistem ravnanja z odpadki pa je zaključila proizvodna linija za alternativna goriva, ki deluje od leta 2016. Celotni sistem ravnanja z odpadki omogoča obdelavo 95 odstotkov odpadkov, kar pomeni, da se na odlagališče odloži zgolj 5 odstotkov.

Družba Kostak v okviru Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad razvija dejavnost obdelave odpadkov in pridobivanja sekundarnih surovin za uporabo v industriji. Surovine, ki so namenjene trgu, so: plastika (PET embalaža, HDPE, LDPE), papir in karton, aluminij pločevinke, kovine, steklo, sestavljena embalaža (tetrapak), trdna alternativna goriva, kompost.

Ostale tržne dejavnosti

Družba Kostak ima v okviru svojih tržnih dejavnosti lastno trgovino z gradbenim in instalacijskim materialom, izvaja geodetske storitve, gradi širokopasovno omrežje elektronskih telekomunikacij v občini Krško ter upravlja z omrežji za distribucijo plina, v Nuklearni elektrarni Krško opravlja vzdrževalna in čistilna dela, za naročnike pa izvaja tudi tržne storitve komunale.