V sklopu geodetske službe izvajamo storitve izdelave podzemnega katastra komunalnih vodovodov, ki zajema:

  • izdelavo geodetskih načrtov. V geodetskem načrtu je vidna vsa komunalna oprema, parcelne meje, objekti,… Z Zakonom o urejanju prostora in Zakonom o graditvi objektov je geodetski načrt osnovna podloga za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobitev uporabnega dovoljenja.
  • izvedbo zakoličbe objektov in naprav –  prenos projektiranega objekta in naprav na teren.
  • vpis gospodarske javne infrastrukture v ZKGJI, kar je razvidno na portalu prostorskega informacijskega sistema občin
  • inženirske geodezije, kar vključuje izvajanje zakoličb stavb in infrastrukturnih objektov ter izdelava zakoličbenih elaboratov, ocena natančnosti geodetskih del v okviru zakoličevanja, računanje volumnov zemeljskih mas, kontrolne meritve deformacij
  • zajemanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov katastra gospodarske javne infrastrukture.