Temelj sistema ločenega zbiranja odpadkov v občinah Krško in Kostanjevica na Krki je Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, ki ga je družba Kostak skupaj z Občino Krško zgradila v letu 2003.

Center za ravnanje z odpadki se nahaja v bližini Nuklearne elektrarne Krško, ob cesti proti naselju Spodnji Stari Grad. Ob izgradnji je center obsegal sprejemni plato s tehtnico, nadstrešnico za obdelavo, prostor za skladiščenje ločeno zbranih frakcij odpadkov ter plato za kompostiranje.

Center je v letu 2012 nadgradila avtomatizirana sortirna linija za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki omogoča, da se iz ostanka odpadkov izločijo biorazgradljivi odpadki in druge ločene frakcije kot so papir, plastika, kovine, sestavljena embalaža in gorljiva frakcija.

V letu 2015 je sledila izgradnja pokrite kompostarne, ki omogoča obdelavo bioloških odpadkov, celovit sistem ravnanja z odpadki pa je zaključila proizvodna linija za alternativna goriva, ki deluje od leta 2016. Slednja iz delov nenevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati, pridobiva trdna alternativna goriva oziroma SRF (solid recovered fuels). Glavni uporabniki trdnih alternativnih goriv so cementarne, v manjši meri pa tudi energetska postrojenja pri velikih industrijskih porabnikih toplote. Družba Kostak s trdnimi alternativnimi gorivi oskrbuje cementarne v širši regiji (Slovenija, Avstrija, Madžarska, Slovaška in Hrvaška). Proizvodnja in poraba trdnih alternativnih goriv je pomembna za doseganje okoljevarstvenih standardov, predvsem zmanjševanja deleža odloženih odpadkov.

Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad letno obdela:

  • do 45.000 ton mešanih in kosovnih komunalnih odpadkov,
  • do 16.000 ton mešane komunalne embalaže,
  • do 10.000 ton bioloških odpadkov,
  • do 22.500 ton odpadkov, ki se predelajo v trdna alternativna goriva in
  • do 34.000 ton gradbenih odpadkov.

V procesu obdelave nastane:

  • do 10.000 ton uporabnih surovin,
  • do 8.000 ton komposta in
  • do 22.500 ton trdnih alternativnih goriv.

Celotni sistem ravnanja z odpadki omogoča obdelavo 95 odstotkov odpadkov, kar pomeni, da se na odlagališče odloži zgolj 5 odstotkov odpadkov.

Sortirna linija za mešan odpadni papir

V sklopu centra obratuje tudi sortirna linija za mešan odpadni papir, ki ga družba Kostak pridobiva v Sloveniji in tujini.

Sortirna linija izloča tri frakcije:

- deinking

- karton

- nečistoče

Frakciji deinking (papir) in karton sta namenjena trženju na domačem in globalnem trgu, nečistoče pa so namenjene nadaljnji obdelavi v okviru Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. Letna količina sortiranega papirja znaša okoli 22,500 ton.