Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., je družba z več kot 60-letno tradicijo in danes največje podjetje na področju komunalnih dejavnosti v Sloveniji ter vodilno gradbeno podjetje v posavski regiji.

Že od ustanovitve leta 1954, takrat pod imenom Komunalna uprava Videm – Krško, je osnovna dejavnost podjetja zagotavljanje čiste pitne vode, osnovni dejavnosti pa so se kmalu pridružile še nove – gradbeništvo in odvoz odpadkov.

Družba Kostak v zadnjem obdobju intenzivno širi svoje tržne dejavnosti, predvsem na področju gradbeništva, pa tudi obdelave odpadkov, vzdrževalnih in čistilnih ter ostalih dejavnosti in storitev. Danes tržne dejavnosti predstavljajo že več kot 80 odstotkov prihodkov. Manj kot 20 odstotkov predstavljajo dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki jih družba Kostak izvaja v občinah Krško in Kostanjevica na Krki.

V družbi Kostak je danes več kot 400 zaposlenih, v skupini Kostak pa več kot 500. Ob nenehni rasti in širjenju dejavnosti družba Kostak povečuje število zaposlenih, kar jo uvršča med največje zaposlovalce v regiji.

Družba Kostak dejavnosti opravlja v skladu s standardi na področju vodenja kakovosti ISO 9001 in vodenja sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, z načeli varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 ter v skladu z energetskim standardom ISO 50001.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je uporabnikom zagotoviti najboljšo komunalno storitev po sprejemljivih cenah in s svojim delovanjem dvigovati kakovost življenja vseh občanov, razvijati celovite in kakovostne rešitve ter naročnikom zagotoviti najboljše storitve na vseh področjih delovanja. Pri delu upoštevati načela trajnosti in si prizadevati za višjo okoljsko kulturo, družbeno sprejemljivost in odgovorno ravnanje za čisto ter zdravo okolje.

Vizija

Vizija družbe Kostak je razvijati takšno notranje in zunanje poslovno okolje, v katerem prevladuje kultura zaupanja, sodelovanja, povezovanja in odprtosti do strank, zaposlenih, lastnikov in širšega okolja.

Oglejte predstavitveni film o družbi in skupini Kostak.

DEJAVNOSTI

Izvajanje gospodarskih javnih služb

Družba Kostak opravlja gospodarske javne službe v skladu s koncesijskima pogodbama v občinah Krško in Kostanjevica na Krki. Gospodarske javne službe zajemajo ravnanje z odpadki, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, vzdrževanje občinskih javnih cest, urejanje in čiščenje javnih površin, urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve, javno razsvetljavo, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih ter urejanje in vzdrževanje javnih tržnic.

Tržne dejavnosti

Gradbeništvo

Vodilna tržna dejavnost družbe Kostak je gradbeništvo, kjer uspešno vodimo najzahtevnejše infrastrukturne projekte s področja gradnje industrijskih, energetskih, poslovnih in stanovanjskih objektov.

Med največje projekte družbe Kostak spada gradnja hidroelektrarn na spodnji Savi, kjer smo sodelovali pri gradnji hidroelektrarn Arto – Blanca in Krško, pri gradnji hidroelektrarne Brežice pa smo bili vodilni partner konzorcija, ki je gradil jezovno zgradbo.

Hkrati gradimo zahtevne objekte industrijske infrastrukture, kot je lastni objekt centra za ravnanje z odpadki s sortirno linijo za mešane komunalne odpadke in proizvodno linijo za alternativna goriva ter najsodobnejša tovrstna sortirna linija v Mariboru.

Gradimo in urejamo komunalno infrastrukturo, regionalne in lokalne ceste, izvajamo vse vrste zemeljskih del in izkopov ter sanacije plazov.

Ravnanje z odpadki in surovinami

V letu 2003 smo skupaj z Občino Krško zgradili Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, ki je postal temelj sistema ločenega zbiranja odpadkov v občinah Krško in Kostanjevica na Krki.

Center je v letu 2012 nadgradila avtomatizirana sortirna linija za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki omogoča, da se iz ostanka odpadkov izločijo biorazgradljivi odpadki in druge ločene frakcije kot so papir, plastika, kovine, sestavljena embalaža in gorljiva frakcija.

V letu 2015 je sledila izgradnja pokrite kompostarne, ki omogoča obdelavo bioloških odpadkov, celovit sistem ravnanja z odpadki pa je zaključila proizvodna linija za alternativna goriva, ki deluje od leta 2016. Celotni sistem ravnanja z odpadki omogoča obdelavo 95 odstotkov odpadkov, kar pomeni, da se na odlagališče odloži zgolj 5 odstotkov.

V okviru Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad razvijamo dejavnost obdelave odpadkov in pridobivanja sekundarnih surovin za uporabo v industriji. Surovine, ki so namenjene trgu, so: plastika (PET embalaža, HDPE, LDPE), papir in karton, aluminij pločevinke, kovine, steklo, sestavljena embalaža (tetrapak), trdna alternativna goriva, kompost.

Ostale tržne dejavnosti

V okviru svojih tržnih dejavnosti ima družba Kostak lastno trgovino z gradbenim in instalacijskim materialom, izvaja geodetske storitve, gradi širokopasovno omrežje elektronskih telekomunikacij v občini Krško ter upravlja z omrežji za distribucijo plina, v Nuklearni elektrarni Krško opravlja vzdrževalna in čistilna dela, za naročnike pa izvaja tudi tržne storitve komunale.

 

Lastniška struktura KOSTAK, d. d.