Družba Kostak opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb na podlagi koncesijskih pogodb v občini Krško in občini Kostanjevici na Krki.

Dejavnosti gospodarskih javnih služb so:

  • oskrba s pitno vodo,
  • odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
  • zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,
  • urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve.

Tržne storitve komunale:

  • dela na rekonstrukcijah in obnovah cevovodov,
  • izvedba vodovodnih priključkov,
  • obnova oziroma popravilo instalacij in sanitarne opreme,
  • izvedba vodovodnih instalacij pri novogradnjah,
  • ostala dela po naročilu strank (vgradnja toplotnih črpalk, ipd.).