Družba Kostak opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb na podlagi koncesijskih pogodb v občini Krško in občini Kostanjevici na Krki.

Dejavnosti gospodarskih javnih služb so:

  • oskrba s pitno vodo,
  • odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
  • zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,
  • urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve.

Tržne storitve komunale:

  • dela na rekonstrukcijah in obnovah cevovodov,
  • izvedba vodovodnih priključkov,
  • obnova oziroma popravilo instalacij in sanitarne opreme,
  • izvedba vodovodnih instalacij pri novogradnjah,
  • ostala dela po naročilu strank (vgradnja toplotnih črpalk, ipd.).

 

Primerjalna analiza obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

Inštitut za javne službe že nekaj let pripravlja primerjalno analizo izvajanja obveznih občinskih gospodar­skih javnih služb (GJS) varstva okolja, na osnovi katere posameznega izvajalca umešča v primerljivo skupino glede na pogoje izvajanja GJS. Analiza se izvaja po izvajalcih javne službe anonimno. Družba Kostak je vodena pod številko 22. V nadaljevanju si lahko ogledate zaključna poročila primerjalnih analiz za leto 2016: