Družba Kostak opravlja dejavnosti gospodarskih javnih služb na podlagi koncesijskih pogodb v občini Krško in občini Kostanjevici na Krki.

Dejavnosti gospodarskih javnih služb so:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
 • urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve,
 • vzdrževanje občinskih javnih cest,
 • urejanje in čiščenje javnih površin,
 • javna razsvetljava, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih.

Tržne storitve komunale:

 • dela na rekonstrukcijah in obnovah cevovodov,
 • izvedba vodovodnih priključkov,
 • obnova oziroma popravilo instalacij in sanitarne opreme,
 • izvedba vodovodnih instalacij pri novogradnjah,
 • ostala dela po naročilu strank (vgradnja toplotnih črpalk, ipd.).