Družba Kostak v okviru Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad razvija dejavnost obdelave odpadkov in pridobivanja sekundarnih surovin za nadaljnjo uporabo v industriji.

Infrastruktura sistema obdelave odpadkov

Center za ravnanje z odpadki z najsodobnejšim sistemom obdelave omogoča najkakovostnejšo predelavo in sortiranje odpadnih frakcij. To omogoča visoko razvita infrastruktura s sortirno linijo za mešane komunalne odpadke, sodobno kompostarno ter proizvodno linijo za alternativna goriva. Na lokaciji Vipap obratuje tudi sortirna linija za mešan odpadni papir.

Objekti sistema ravnanje z odpadki zagotavljajo visoko kakovost sekundarnih surovin in omogočajo njihovo nadaljnjo predelavo v industrijski rabi.

Sekundarne surovine

  • plastika (PET embalaža, HDPE, LDPE),
  • papir (deinking) in karton,
  • aluminij pločevinke,
  • kovine,
  • steklo,
  • sestavljena embalaža (tetrapak)

Plastika (PET embalaža, HDPE, LDPE)

Družba Kostak je izvajalec storitev za embalažne sheme. V okviru svojih visokih infrastrukturnih zmogljivosti na Centru za ravnanje z odpadki izvaja sortiranje in obdelavo odpadne embalaže, ki je namenjena nadaljnji industrijski rabi.

Papir (deinking) in karton

Družba Kostak v okviru lastnih zmogljivosti izvaja sortiranje mešanega odpadnega papirja na sortirni liniji za mešan odpadni papir na lokaciji Vipap. V procesu sortiranja se pridobivata papir (deinking) in karton. Pridobljeni surovini sta namenjeni trženju na domačem in globalnem trgu.

Aluminij pločevinke

V okviru Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad družba Kostak med ločenimi frakcijami zbira, balira in trži aluminij pločevinke za nadaljnjo industrijsko predelavo.

Kovine

Družba Kostak sortira in trži tudi druge kovine, ki jih pridobiva iz različnih odpadnih materialov. Mednje sodijo baker, medenina, aluminij in ostale barvne kovine in zlitine.

Steklo

Steklo je možno 100 odstotno reciklirati in ponovno uporabiti, zato družba Kostak izvaja zbiranje in sortiranje ter trženje stekla kot surovine za nadaljnjo predelavo. Steklo, namenjeno reciklaži, sestavlja različna steklena embalaža, kot so kozarci za vlaganje, steklenice ali steklena embalaža zdravil in kozmetike.

Sestavljena embalaža (tetrapak)

Družba Kostak zbira in trži sestavljeno embalažo, v okviru katere je v industrijski obdelavi mogoče izločiti papir, aluminij in ostale sestavine, ki so primerne za nadaljnjo rabo.

Prednosti uporabe sekundarnih surovin

Sekundarne surovine omogočajo cenejšo predelavo v nove namene, saj izrabljajo manj naravnih virov in je njihova proizvodnja cenejša, hkrati pa je kakovost proizvodov iz sekundarnih surovin dandanes že enakovredna kakovosti proizvodov iz primarnih surovin.