DRUŽBA KOSTAK IZDAJA PROJEKTNE POGOJE IN SOGLASJA: 

  • za  dejavnosti individualne rabe (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, ravnanje z odpadki)
  • za dejavnosti kolektivne rabe (gradnja v varovalnem pasu občinskih cest)
  • za dejavnosti na področju širokopasovnega optičnega omrežja (ŠOEK)

 

ODDAJA VLOGE ZA IZDAJO SOGLASJA ALI PROJEKTNIH POGOJEV

Za izdajo soglasja ali projektnih pogojev mora vlagatelj vloge v vlogi jasno navesti za katero vrsto soglasja zaproša (individualna komunalna raba: vodovod, kanalizacija, komunalni odpadki; dejavnosti kolektivne rabe: občinske ceste; individualna komunalna raba: optično omrežje).

  1. Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, ravnanje z odpadki: ena pisna vloga v sprejemno pisarno na Kostak d. d.
  2. Gradnja v varovalnem pasu občinskih cest in priključek na cesto ter poseg v cestno telo: ena pisna vloga v sprejemno pisarno na Kostak d. d.. ali v elektronski obliki na mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
  3. Optično omrežje: ena pisna vloga v sprejemno pisarno na Kostak d.d. ali v elektronski obliki na mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vlagatelj lahko odda eno pisno vlogo skupaj za vsa tri področja v sprejemno pisarno Kostak d. d., Leskovška cesta 2 a, Krško hkrati pa mora OBVEZNO vlogo poslati po elektronski pošti na tri naslove: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

V primeru, ko soglasodajalec ne more odločati o vsebini iz elektronske vloge, lahko zaprosi vlagatelja za dodaten izvod pisne vloge.

Posamezni soglasodajalci bodo obravnavali samo zahteve, ki so navedene na prejeti pisni oziroma elektronski vlogi. 

 

SOGLASJA S PODROČJA OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA TER RAVNANJA Z ODPADKI

Pogoji za priključitev na komunalne vode in naprave

Za priključitev na javno vodovodno ali kanalizacijski omrežje je potrebno izpolniti vlogo, ki je na voljo na sedežu podjetja (upravna stavba – Služba za izdajo soglasij) ali na spodnji povezavi.

Vloga za izdajo soglasja za priključitev na komunalne vode in naprave 

Kontaktna oseba za priključitev na komunalno infrastrukturo
Martin Kozole, kom. inž.
T: 07 48 17 226
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

SOGLASJA S PODROČJA CEST

Soglasje za opravljanje del na občinski cesti (prekopavanje, podkopavanje in druga dela)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le s soglasjem upravljalca občinskih cest. V soglasju se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Soglasje za ureditev cestnega priključka do obstoječih objektov ali zemljišč na občinsko cesto

Priključki dovoznih cest in pristopov do obstoječih objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem upravljalca cest. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

Projektni pogoji za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo v varovalnem pasu

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinski cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljalca občinskih cest. Upravljalec izda projektne pogoje, v katerih določi morebitne omejitve in pogoje za umestitev predvidenega objekta v ta prostor.

Soglasje k projektnim rešitvam na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu

Upravljalec občinskih cest izda soglasje k projektnim rešitvam, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza (oziroma, če so upoštevani projektni pogoji).

Soglasje h gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov v varovalnem pasu občinske ceste

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinski cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljalca občinskih cest. Ta izda soglasje h gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

Kontaktna oseba za izdajo pogojev iz soglasij v povezavi z občinskimi cestami
Andreja Budna
T: 07/48 17 285
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

SOGLASJA S PODROČJA OPTIČNEGA OMREŽJA V OBČINI KRŠKO (ŠOEK)

Varovani pas optičnega voda 

Kostak d. d. je upravljavec in vzdrževalec Širokopasovnega optičnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Krško. Vsak poseg v varovani pas optičnega voda je nedopusten oziroma. prepovedan.

Zato si mora investitor, projektant ali izvajalec del pred nameravano izvedbo vsakršnega posega v varovanem pasu optičnega voda pridobiti soglasje za izvajanje del. (Gradnja vseh vrst objektov, gradnja priključkov, izvajanje podbojev in izvedba križanj z ostalimi komunalnimi vodi, izvajanje nasipov na optičnem vodu, opornih zidov, ograj, izvajanje izkopov v varovanem pasu optičnega voda ...)

V soglasju se določijo način oziroma pogoji zaščite optičnega voda, določijo križanja z ostalimi komunalnimi vodi, določi način prestavitve optičnega voda in nadzor nad izvedbo del. V zahtevnejših primerih priporočamo, da se predhodno pridobijo tudi projektni pogoji, kjer se že pred izdelavo projektne dokumentacije, oz. pred izvedbo dogovorimo in določimo rešitve za zaščito obstoječega optičnega omrežja.

Vlogo za izvajanje del v varovanem pasu optičnega voda vlagatelj odda:

  • na oddelek Gradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, CKŽ 47, 8270 Krško ali
  • v sprejemno pisarno na Kostak d. d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško ali
  • pošlje po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

V vlogi za izdajo soglasja za izvajanje del v varovanem pasu optičnega voda so vlagatelji dolžni predložiti dokumentacijo iz katere je razvidno, kje je predviden poseg v varovani pas optičnega voda, kaj se bo izvajalo in osnovne podatke, vse skladno z veljavnimi občinskimi odloki in zakonodajo. Navedena vloga, obrazec je na voljo na sedežu podjetja in na spletni strani družbe Kostak. (OB – 125).

 

Priključevanje na optično omrežje občine Krško 

Priključevanje na optično omrežje je možno samo, če si lastnik objekta predhodno pridobi soglasje za priključitev na optično omrežje pri upravljavcu in vzdrževalcu omrežja Kostak d. d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško.

Pred izdajo soglasja za priključitev na omrežje morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, zahtevani na vlogi za priključitev na optično omrežje elektronskih komunikacij v občini Krško, in končana gradbena dela za izvedbo priključka.

Vloga, obrazec za priključitev na optično omrežje je na voljo na sedežu podjetja in na spletni strani družbe Kostak.  Obarazec najdete na tej povezavi. 

Kontaktna oseba za izdajo projektnih pogojev, soglasij in priključitve na optično omrežje:

Karmen Firšt Grmšek

T: 07 48 17 260

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.