Integrirani sistem vodenja

Kakovost je ključni element vseh naših dejavnosti oziroma delovnih procesov, pri čemer še posebno pozornost namenjamo zadovoljstvu naših odjemalcev. Kakovostno poslovanje, ustrezno ravnanje z okoljem in učinkovito upravljanje z energijo, ob upoštevanju vseh zahtev na področju varnosti in zdravja pri delu, so naši cilji in hkrati tudi naša zaveza, kar potrjujejo tudi prejeti certifikati ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ter ISO 50001:2018.

Družba Kostak ima vzpostavljen integriran sistem vodenja, ki zajema:

  • Sistem vodenja kakovosti
  • Sistem ravnanja z okoljem
  • Sistem zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu
  • Sistem upravljanja z energijo
  • predpis 10CFR50, Dodatek B

Obseg certifikacije obsega naslednje dejavnosti: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, tržne komunalne storitve, trgovina, čiščenje in vzdrževanje poslovnih in proizvodnih prostorov, pokopališko-pogrebne storitve, urejanje pokopališč, gradbene storitve ter gradbene proizvode.

Družba Kostak ima poleg certificiranih sistemov prilagojen sistem vodenja zahtevam standarda za upravljanje in varovanje informacij ISO/IEC 27001.

Sistem vodenja kakovosti skladno s standardom ISO 9001:2015 z upoštevanjem načel o higieni živil po zahtevah HACCP.

Standard se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Določa zahteve za sistem kakovosti (Sistem vodenja kakovosti), delovanje vodstva (Odgovornost vodstva), ravnanje z viri (Vodenje virov), izvajanje osnovne dejavnosti (Realizacija proizvoda oz. storitev), nadzor (Merjenje, analize in izboljševanje) in osredotočenost na odjemalce.

 

Sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001:2015)

Zavest, da je okolje eden najbolj ogroženih dejavnikov razvoja in uspešnosti družbe, predstavlja temelj poslovnega interesa družbe Kostak. Zato vodstvo družbe sprejema okoljsko politiko, ki ji družba sledi na načelni in na izvedbeni ravni. Operativno izvajanje okoljske politike sloni na sistemu ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001.

 

Sistem zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu (ISO 45001:2018)

V družbi se zavedamo pomembnosti varnosti in zdravja pri delu, zato smo zakonske zahteve nadgradili s standardom. Standard opredeljuje zahteve v zvezi s sistemi vodenja poklicnega zdravja in varnosti, da bi organizacije lažje obvladovale varnostna tveganja in povečale učinkovitost svojega delovanja. Za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu družba Kostak izvaja različne aktivnosti v sklopu projekta Čili za delo.

 

Sistem upravljanja z energijo (ISO 50001:2018)

Sistem upravljanja z energijo je najmlajši izmed vseh certificiranih sistemov v družbi Kostak, saj smo certifikat s področja upravljanja z energijo SIST EN 16001 prejeli v letu 2010, in sicer kot prvo podjetje v Sloveniji. V letu 2011 je omenjeni standard nadomestil standard ISO 50001:2011, tako da smo v letu 2012 sistem upravljanja z energijo uskladili z njegovimi zahtevami.

 

Sistem zagotavljanja kakovosti v skladu z zahtevami Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants 10 CFR 50, Dodatek B

10CFR50, Dodatek B, je ameriški predpis, ki razlaga, kako morajo podjetja obvladovati svoj sistem kakovosti, da bodo delovala v skladu z ameriško zakonodajo, ki velja na področju jedrskih objektov. V skladu z navedenim predpisom deluje tudi Nuklearna elektrarna Krško (NEK), za katero družba Kostak že vrsto let opravlja vzdrževalna in čistilna dela. V januarju 2012 se je družba Kostak uvrstila na ASL listo (posebna lista odobrenih dobavitelje v NEK) za področje gradbeništva.