Gradbeništvo je ena vodilnih tržnih dejavnosti v družbi Kostak. V okviru širokega spektra gradbenih del družba Kostak uspešno izvaja projekte tako v Posavju kot širše – na območju vse Slovenije in tudi v tujini.

Družba Kostak v sodelovanju s hčerinskimi družbami Kostak GIP, HPG Brežice in Gitri združuje celovite storitve na področju gradbeništva – od tehnološke priprave projektov, projektiranja, arhitekturnih rešitev in pokrajinskega načrtovanja do operativne izvedbe gradnje, ki zajema geodetska dela, splošna gradbena dela, rušitvena dela ter zaključna (obrtniško-instalacijska) dela na visokih gradnjah ter infrastrukturnih in energetskih objektih.

Gradimo na lastnem znanju

V družbi Kostak pri vseh svojih dejavnostih gradimo na lastnem znanju, razvoju in izkušnjah, hkrati pa sodelujemo pri najzahtevnejših gradbenih projektih, kot so gradnje hidrocentral, distribucijskih omrežij, državnih cest in stanovanjskih naselij. 

Zgradili smo lastni center za ravnanje z odpadki, vključno s projektiranjem in tehnološko opremo. Naš Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari grad je kot plod našega lastnega znanja postal vzorčni primer in na tej podlagi sedaj podjetje izvaja podobne projekte na prostem trgu po načelu »projektiraj in izvedi«. Za investitorja izdelamo vso projektno tehnično dokumentacijo, pridobimo dovoljenja in soglasja, objekte zgradimo, namestimo tehnološko opremo, pridobimo uporabna dovoljenja ter usposobimo ekipe naročnika za delo na linijah.

Za potrebe gradnje za Ministrstvo za obrambo RS smo pridobili varnostno dovoljenje in potrebne certifikate za gradnjo po smernicah zveze NATO. Dokazali smo tudi usposobljenost za gradnjo v Nuklearni elektrarni Krško, s čimer smo se uvrstili na njihovo listo verificiranih dobaviteljev.

Rast stanovanjske gradnje

Na podlagi preteklih izkušenj v zadnjih letih uspešno razvijamo nepremičninske projekte. V letih 2016 in 2017 smo zgradili in končnim kupcem predali trgovski center v Sevnici, v letu 2017 pa je bil zaključen do zdaj najzahtevnejši projekt industrijske infrastrukture - gradnja jezovne zgradbe Hidroelektrarne Brežice, pri kateri je bila družba Kostak vodilni partner konzorcija izvajalcev. 

Hkrati smo razvili, projektirali, zgradili in prodali dve stanovanjski naselji. Manjše, s 14 stanovanji v Gabrju pri Ljubljani in večje s 113 stanovanji in poslovnim  prostorom ter dvoetažno podzemno parkirno hišo, v Zeleni Jami v Ljubljani. S tem smo uspešno zakorakali iz gradnje industrijsko poslovnih objektov v zahtevno stanovanjsko gradnjo.

Največji projekt na področju gradbeništva, ki ga trenutno izvaja družba Kostak, je gradnja najsodobnejše sortirnice na Teznem v Mariboru, večji projekti v gradnji pa so še rekonstrukcija opreme jezu Nuklearne elektrarne Krško, gradnja nadomestnega vrtca v Brestanici, širitev pokopališča v Krškem in izgradnja vodarn v občinah Sodražica, Ribnica in Kočevje.

Zaupanje investitorjev ohranjamo s kakovostno izvedenimi projekti in izvajanjem širokega spektra gradbenih del:

Referenčni objekti:

Raznolikost projektov zahteva prilagodljivo organizacijo ter kakovostno in pravočasno izvedeno gradnjo. Te sposobnosti prepoznavajo investitorji in poslovni partnerji ter uporabniki, s katerimi sodelujemo pri strateških projektih in oblikujemo dolgoročne vizije.

V Sektorju gradenj je zaposlenih skupaj 68 zaposlenih, med njimi je 16 inženirjev gradbeništva ter gradbeni tehniki, administratorji in gradbinci.

Družba Kostak ima lastno geodetsko službo, ki izvaja meritve pred gradnjo, zakoličevanje posameznih delov objekta med gradnjo, geodetske posnetke, računanje zemeljskih mas, preverjanje izvajanja posameznih del na objektu in po končani gradnji izvedbo geodetskega načrta obstoječega stanja za PID (projekt izvedenih del).

Na območju Spodnjega Starega Gradu obratujeta tudi gramoznica in betonarna. Gramoznica Kostak zasebnim in poslovnim strankam zagotavlja savski gramoz različnih debelin ter zemljo, Betonarna Kostak pa omogoča proizvodnjo in dostavo vseh vrst betona.