1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d.
Leskovška cesta 2 a
8270 Krško

Skrajšan naziv: Kostak d. d.

Odgovorna uradna oseba:

Miljenko Muha, univ. dipl. ekon., predsednik uprave

Datum prve objave kataloga:

1. 8. 2005

Datum zadnje spremembe:

1. 7. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.kostak.si/podjetje/katalog-informacij-javnega-znacaja/

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a  Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Delniška družba Kostak je organizirana kot enovit pravni subjekt in opravlja dejavnosti navedene v sklepu o registraciji družbe s strani registrskega sodišča ter v ustanovitvenem aktu družbe Statutu (862 kb). Kratek opis družbe je predstavljen na spletni strani: "O družbi Kostak"

Dejavnosti se izvajajo po posameznih sektorjih, kjer so opredeljene službe in delovna mesta, kar je razvidno iz sheme organiziranosti dejavnosti družbe, na strani "Organizacija".

Dejavnosti opravljamo po Koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Krško in po Koncesijski pogodbi za izvajanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki, in sicer:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
 • vzdrževanje občinskih javnih cest,
 • urejanje in čiščenje javnih površin,
 • urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve,
 • javna razsvetljava, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih.

Družba opravlja tudi tržne dejavnosti:

 • tržne komunalne storitve in ostale storitve po naročilu različnih investitorjev,
 • vzdrževalna in čistilna dela (čiščenje in vzdrževanje v objektih Nuklearne elektrarne Krško in drugih poslovnih objektih pravnih in fizičnih oseb);
 • sektor gradnje (gradnja in obnova objektov, izgradnja in vzdrževanje komunalne ter ostale infrastrukture; izgradnja, modernizacija in rekonstrukcija regionalnih in lokalnih cest, pločnikov in parkirišč; ureditev trgov, ulic, križišč in ostalih javnih površin; ureditev pokopališč; izvedba vseh vrst zemeljskih del; sanacija plazov; izvajanje vzdrževalnih del na segmentu cest, vzdrževanje parkov, nasadov in zelenic, ureditev in zasaditev javnih površin v občini Krško);
 • druge storitvene dejavnosti.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

povezava na organizacijo

povezava na kontakte

Organigram organa

Slika spodaj na tem spletnem naslovu: Shema organiziranosti družbe Kostak d.d.
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

Seznam vseh drugih organov s področja dela

/

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Mojca Brinovec, prav., korespondent v Splošno kadrovskem sektorju, tel. št. 07 48 17 259, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Povezava na državni register predpisov z delovnega področja družbe Kostak: Zakonodaja z varstva okolja (varstvo voda, odpadki, kakovost zraka in tal, urejanje prostora, graditev)

Predpisi lokalnih skupnosti

Povezava na lokalni register predpisov – Občina Krško

Povezava na lokalni register predpisov – Občina Kostanjevica na Krki

Predpisi EU

Povezava na Ministrstvo za okolje in prostor: mednarodne pogodbe s področja varstva okolja

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

/

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

/

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

/

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Register zbirk osebnih podatkov na spletni strani informacijskega pooblaščenca 

Prijava zbirk v register zbirk osebnih podatkov s 25.5.2018 glede na določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov ni več obvezna.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

/

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Večina informacij z delovnega področja delniške družbe Kostak je vedno dostopna na spletnem naslovu družbe: www.kostak.si

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih INFORMACIJ javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Obvestila

Oskrba s pitno vodo

Ravnanje z odpadki

Center za ravnanje z odpadki

Odpadne vode

Pogrebno pokopališka služba

Vzdrževanje cest

Ceniki

Obrazci

Širokopasovno omrežje

Letna poročila