Vzdrževanje cest

Vzdržujemo občinske ceste v občini Krško in Kostanjevica na Krki v skladu s koncesijskima pogodbama, odloki o občinskih javnih ....

V sklopu zimske službe opravljamo dejavnosti, ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa ....

V občini Krško vzdržujemo več kot 33 ha, v občini Kostanjevica na Krki pa 3,5 ha javnih površin (zelenice, parki, ....

Družba Kostak opravlja vzdrževanje javne razsvetljave, ki obsega naslednje: vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave, zamenjavo svetilk in sijalk, ....

Skladno z Zakonom o cestah izvajamo postavitve in odstranitve  prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah v okviru del ....

Skladno z Zakonom o cestah izvajamo postavitve in odstranitve začasne prometne signalizacije in začasne prometne opreme na občinskih cestah v ....

DRUŽBA KOSTAK IZDAJA PROJEKTNE POGOJE IN SOGLASJA:  za  dejavnosti individualne rabe (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, ravnanje z odpadki) za dejavnosti kolektivne rabe (gradnja v varovalnem pasu občinskih cest) za dejavnosti na področju širokopasovnega optičnega omrežja (ŠOEK)   ODDAJA VLOGE ZA IZDAJO SOGLASJA ALI PROJEKTNIH POGOJEV ....