Vzdrževanje cest

V sklopu zimske službe opravljamo dejavnosti, ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa ....

Obnavljamo, urejamo in čistimo drugo največje cestno omrežje v Sloveniji, ki zajema 800 kilometrov občinskih cest.  ....

V občini Krško vzdržujemo več kot 55 ha, v občini Kostanjevica na Krki pa 3,5 ha javnih površin (zelenice, parki, ....

Družba Kostak opravlja vzdrževanje javne razsvetljave, ki obsega naslednje: vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave, zamenjavo svetilk in sijalk, ....

Skladno z Zakonom o cestah izvajamo postavitve in odstranitve prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah v okviru del ....

Skladno z Zakonom o cestah izvajamo postavitve in odstranitve začasne prometne signalizacije in začasne prometne opreme na občinskih cestah v okviru del rednega vzdrževanja občinskih cest. ....

Družba Kostak izdaja MNENJA in PROJEKTNE POGOJE skladno z Gradbenim zakonom in Zakonom o urejanju prostora, ki sta v veljavo stopila 1. 6. 2018 (Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2. 11. 2017):  za dejavnosti individualne rabe (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, ravnanje z odpadki), za dejavnosti kolektivne rabe (gradnja v varovalnem pasu obči....