1985 – 1994  Ukrep družbenega varstva in reorganizacija

Na predlog Družbenega pravobranilca samoupravljanja Dušana Dornika je Skupščina občine Krško po obravnavi v vseh treh zborih 25. aprila 1985 na seji Zbora združenega dela sprejela sklep o uvedbi začasnih ukrepov družbenega varstva v DO Komunalno stavbeno podjetje Kostak Krško. Razlog so bile bistvene motnje v samoupravnih odnosih. Podjetje ni izvedlo reorganizacije skladno z Zakonom o združenem delu in ni sprejelo sanacijskih ukrepov ter pravočasno izpeljalo uskladitev samoupravnih splošnih aktov z Zakonom o komunalnih dejavnostih. S tem je občinska skupščina razrešila takratnega vršilca dolžnosti individualnega poslovodnega organa Branimirja Vodopivca (le ta je bil za kratek čas ponovno imenovan po Jožetu Kosu), razpustila delavski svet in imenovala začasni kolegijski organ, ki ga je vodil Niko Žibret, v njem pa sta bila še Silvan Mozer in Janez Kalan. Začasni ukrep je bil uveden za leto dni. V tem času so uredili finančno poslovanje in izpeljali vrsto ukrepov. 13. marca 1986 je bil izveden referendum o reorganizaciji v dve temeljni organizaciji združenega dela: TOZD Komunalne storitve, TOZD Gradbene in obrtne storitve in delovno skupnost skupnih služb (DSSS). Sprejeta pa je bila tudi odločitev za selitev vseh dejavnosti na eno lokacijo v Žlapovec. Tega leta je Kostak prejel plaketo Civilne zaščite, ki jo je podelil Zvezni izvršni svet. Plaketo in listino je podpisal takratni predsednik ZIS Branko Mikulić. Novi v.d. in kasneje direktor podjetja pa je postal Roman Sotler.

V letu 1989 je prišlo zaradi daljšega in obilnejšega deževja do onesnaženja pitne vode z nitrati na širšem Krškem polju. To je ugotovil Zavod za socialno medicino in higieno iz Novega mesta. V Kostaku so se lotili saniranja divjih odlagališč, ki jih je bilo v okolici obeh črpališč na Drnovem in Bregah kar osem. Občanom so dovažali pitno vodo, občina pa je začela izvajati strožje ukrepe za zaščito podtalnice.

Konec 1990 leta je vodstvo podjetja »Kostak«, komunalno stavbenega podjetja p.o., na novi lokaciji Leskovška cesta 2/a, Krško, prevzela Silvana Mozer. Delovna organizacija se je preoblikovala v enovito podjetje, ker temeljne organizacije združenega dela niso nikoli zaživele.

V letu 1993 je bilo v Kostaku že 260 zaposlenih in opravljale so se naslednje dejavnosti: oskrba naselij z vodo, ki obsega: zajemanje, čiščenje in odvajanje vode gospodinjstvom, industriji in drugim uporabnikom, odvajanje odpadnih in padavinskih voda iz naselij, ki obsega: vzdrževanje čistoče v naseljih, ki obsega: čiščenje javnih površin, urejeno zbiranje, odvoz in odstranjevanje komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, industrije in drugih uporabnikov teh storitev, urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje in vzdrževanje trgov, ulic in cest v mestih in naseljih mestnega značaja, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste, vzdrževanje in varstvo pomembnejših krajevnih poti za cestnoprometno povezavo v občini, upravljanje in vzdrževanje tržnic, nizka gradnja in hidrogradnja, od tega: rekonstrukcija, modernizacija in novogradnja komunalnih cest in poti, ulic in trgov ter gradnja, rekonstrukcija in popravilo zunanjega vodovoda in kanalizacije, gradnja drugih objektov nizke gradnje, od tega: gradnja kanalov, platojev, jaškov in podobno, visoka gradnja: popravilo, adaptacija, rekonstrukcija in gradnja manjših stanovanjskih, gospodarskih in drugih stavb, instalacijska in završna dela v gradbeništvu, od tega: napeljava in popravilo notranje vodovodne, kanalizacijske in toplovodne instalacije ter fasadarska, keramičarska, stavbeno-kleparska in krovna dela, čiščenje proizvodnih in poslovnih prostorov, pranje, čiščenje in likanje perila in oblačil (kemična čistilnica), storitve z gradbeno mehanizacijo (rovokopač, nakladalec, buldožer, greder, stroj za utrjevanje tamponskih del), prevoz blaga v cestnem prometu s tovornjakom (le s prostimi kapacitetami)… Začelo se je obdobje nabave novih strojev in mehanizacije ter priprav na predvideno privatizacijo.