25. maja 2018 je potekala 25. redna skupščina delničarjev družbe Kostak, d. d. Delničarji so se seznanili z letnim poročilom skupine in družbe Kostak za poslovno leto 2017, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta. Odločali so o uporabi bilančnega dobička in določili višino dividende.

              

Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter jima podelili razrešnico.

Bilančni dobiček družbe Kostak je na dan 31. 12. 2017 znašal 1.621.796,00 EUR. Delničarji so določili, da se del bilančnega dobička, ki izvira iz leta 2014 v višini 280.000,00 EUR, razporedi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 7,00 EUR na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.341.796,00 EUR ostane nerazporejen.

Skupščina delničarjev je predsedniku uprave izdala pooblastilo za pridobivanje do skupaj 4000 lastnih delnic 36 mesecev od dneva izdaje.

Revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d. o. o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, je bila na predlog nadzornega sveta imenovana za revizorja družbe za poslovno leto 2018.