Pridobivalni prostor Stari Grad 4 je območje, ki je predvideno za pridobivanje mineralnih surovin že od 80-ih let prejšnjega stoletja. Še po danes veljavnih prostorskih aktih je ta prostor opredeljen za izkoriščanje proda. V preteklih letih se je tudi na te površine z državnim aktom umestilo območje HE Brežice.

Zemljišča, na katerih je predvideno črpanje gramoza, so v lasti družbe HPG, d. o. o., za ta zemljišča pa ima družba Kostak, d. d., pridobljeno rudarsko pravico, oziroma veljavno koncesijo za črpanje gramoza. Ob umeščanju HE Brežice v prostor je bilo predvideno, da ta območja postanejo del omilitvenih ukrepov za ohranjanje narave, nadomestnih habitatov NH1. Le-ti bi imeli, poleg naravovarstvene funkcije, vlogo blažilnika pri prelivanju voda preko visokovodnega razbremenilnika v primeru poplav, saj bi se presežek vode sprostil na ta območja, da se zaščiti Nuklearna elektrarna Krško in širše območje Brežic.

Upoštevajoč novo nastale razmere v prostoru sta družbi Kostak in HPG pravočasno vstopili v pogajanja za rešitev omenjene situacije. V letu 2017 se je zgodilo naslednje:

  • v programu dela ter gospodarskem načrtu družbe Infra, d. o. o., so bila predvidena sredstva za rešitev omenjenega problema, kar je bilo potrjeno tudi s strani Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za okolje in prostor RS. Za nakup in ureditev nadomestnih habitatov ter zagotovitev poplavne varnosti je bilo v državnem proračunu zagotovljenih 3,2 milijona evrov;
  • septembra 2017 sta družbi Kostak in HPG z družbo Infra uskladili pogodbo o odkupu zemljišč in izplačilu nadomestila za škodo zaradi zmanjšanja prihodkov iz naslova poslovanja nosilca rudarske pravice, po kateri smo bili pripravljeni prenesti lastništvo zemljišča na družbo Infra z istočasnim prenosom koncesije in pravice izkoriščanja mineralnih surovin na tem območju. Ceno zemljišč in vrednost nadomestila je določil neodvisni zapriseženi sodni cenilec. Družbi Kostak in HPG sta cenitev sprejeli.

Po našem vedenju je nadzorni svet družbe Infra odklonil svoje soglasje k podpisu pogodbe. Po tem je družba Infra odstopila od reševanja problema nadomestnih habitatov (ukrepov za ohranjanje narave) in zagotavljanja poplavne varnosti.

V izogib pravnim dvomom, kdo je kaj obvezan na podlagi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za območje HE Brežice glede ureditve nadomestnih habitatov, je družba Kostak naročila pravni pregled zadevne problematike, ki temelji na razlagi ustavnih in zakonskih predpisov ter Uredbe o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice (Uradni list RS, št. 50/12, s sprem.). Pravno mnenje, izdelano s strani kompetentnih strokovnjakov DSJU družbe za svetovanje v javni upravi, d. o. o., prof. dr. Rajka Pirnata in prof. dr. Senka Pličaniča, je potrdilo:

  • da ima družba Kostak še vedno pravico do izkoriščanja gramoza na tem območju, na veljavni pravni podlagi;
  • da kot nosilec rudarske pravice nima nobenih obveznosti glede vzpostavitve NH1 in zagotovitve poplavne varnosti, saj gre za zaveze investitorja HE Brežice, torej subjekta, ki je nosilec posega na območju HE Brežice.

Mnenje je dostopno na tej povezavi.

Ker družba Infra ni hotela realizirati prenosa lastninske pravice na zemljiščih pridobivalnega prostora Stari Grad 4 ter posledično tudi pravice do koncesije, smo konec leta 2017 vložili na Ministrstvo za infrastrukturo vlogo za podaljšanje koncesije. Na podlagi relevantnih predpisov je bila koncesija z upravnim aktom podaljšana do leta 2023. Ocenjujemo, da se bo črpanje izvajalo do leta 2033, ko naj bi se gramoz izčrpal v celoti.

Družba Kostak je bila pripravljena prepustiti koncesijo družbi Infra. Kljub zagotovljenemu denarju v proračunu RS družba Infra (nadzorni svet) ni želela zagotoviti predvidenih in zahtevanih ureditev za ohranjanje narave in zagotavljanje poplavne varnosti. 

Vprašanje, kdo bo odgovarjal za poplavno varnost, bi bilo torej treba nasloviti na družbo Infra oziroma njen nadzorni svet.

Iz Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice in njegove novelacije je glede ureditve nadomestnih habitatov razvidno, da je bila investicija zmanjšana:

 

Poplava spomladi l. 2017

Slika: poplava spomladi l. 2017 na območju gramoznice v Starem Gradu