Popis stanja vodomerov

V družbi Kostak najmanj enkrat letno izvajamo popis stanja vodomerov, kar je osnova za izvedbo poračuna preteklega obračunskega obdobja. Stanje vodomera lahko sporočite do 25. v mesecu na telefonsko številko 07 48 17 249, 07 48 17 221 ali preko spletnega portala www.komunala.info.

Svetujemo vam, da sami občasno preverite vodomer, da ne bi prihajalo do nekontroliranih iztokov vode. Pregled še posebej svetujemo lastnikom vikendov oziroma objektov, ki so v občasni uporabi. Prav tako priporočamo, da še pred začetkom zime poskrbite za zaščito vodomerov, saj smo v zadnjih letih zaznali povečano število okvar zaradi zmrzali.


Opremljanje območij z javno kanalizacijo

Država je glede na gostoto poselitve predpisala območja (aglomeracije), kjer mora biti zgrajena javna kanalizacija. Tako Občina Krško v letošnjem letu izvaja gradnjo kanalizacije:

  • na območju Senovega (Partizanska in Tomšičeva cesta, Cesta 1. maja in drugi manjši zaselki),
  • na območju Krškega in Leskovca (Rostoharjeva ulica, dograditev v Ulici Anke Salmičeve in na Grebenčevi cesti),
  • v naseljih Gorica in Jelše, kjer je zgrajena tudi čistilna naprava Veliki Podlog.

Naš skupni cilj je, da skladno s predpisano zakonodajo na gosto poseljenih območij zagotovimo ustrezno komunalno infrastrukturo in omogočimo priklop na javno kanalizacijo. Na območju zgrajene kanalizacije je priključitev objektov obveznost uporabnikov.

Z izvedenimi investicijami bomo prispevali k varovanju okolja in zaščiti vodnih virov.


1. november - sprememba urnika odvoza odpadkov

V sredo, na dan reformacije, 31. 10. 2018, bomo odpadke odvažali po ustaljenem urniku.

V četrtek, 1. 11. 2018, na dan spomina na mrtve, odpadkov ne bomo odvažali. Odvozi bodo prestavljeni na naslednji dan. Tako bomo v petek, 2. 11. 2018, izvajali četrtkov in petkov urnik odvoza.


Odpadke ločujemo tudi na pokopališčih

Približuje se dan spomina na mrtve in s tem povečan obisk pokopališč. Vse, ki urejate grobne prostore ali prinesete svečo v spomin na svoje bližnje, prosimo, da tudi na pokopališčih spoštujete pravila ločevanja odpadkov.

Sveče odlagamo v za to posebej označene posode, zemljo in rastlinje odlagamo v rjave posode za biološke odpadke, embalažo odlagamo v posode z modrim ali rumenim pokrovom, ostale odpadke pa v sive posode za mešane komunalne odpadke.

Hkrati naj ponovno opozorimo, da so ekološki otoki na pokopališčih namenjeni odpadkom, ki nastajajo na pokopališčih in ne gospodinjskim odpadkom.