V skoraj petinšestdeset letih komunalne dejavnosti v družbi Kostak smo prišli do novega razvojnega mejnika, do prenovljenega novega objekta Sektorja komunale.

Družba Kostak oskrbuje s kakovostno pitno vodo občini Krško in Kostanjevica na Krki, odvaja in čisti odpadno vodo, odvaža in obdeluje komunalne odpadke, vzdržuje pokopališča, izvaja letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, ureja javne površine in vzdržuje javno razsvetljavo. Sicer gospodarske javne službe individualne rabe (komunalne položnice) v letu 2018 predstavljajo 9 odstotkov prihodkov družbe Kostak.

V zadnjih desetih letih se je veliko sredstev in znanja vlagalo v uporabo novih tehnologij in v razvoj na ključnih področjih oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, še posebej pa pri ravnanju z odpadki. Na tem segmentu smo z investicijami v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad dosegli najvišje standarde z upoštevanjem smernic trajnostnega razvoja in kakovostnimi rešitvami na področju obdelave odpadkov. Tako omogočamo obdelavo odpadne embalaže za lokalno in širše območje Slovenije.

Poleg spodbujanja okoljevarstvenih projektov in sodelovanja s šolami smo v zadnjih letih veliko poudarka namenili tudi zaposlenim ter jim omogočili boljše delovne pogoje ter s tem prispevali k večji učinkovitosti in zadovoljstvu zaposlenih. V letu 2004 smo tako zgradili novo poslovno upravno stavbo, 2017 smo postavili nove objekte za zaposlene na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, v četrtek, 8. novembra pa smo otvorili nove prostore za Sektor komunale. Do sedaj so bili nameščeni v sedemdeset let starih objektih, ki prostorsko in tehnično niso bili ustrezni. Konec letošnjega februarja smo začeli z novo investicijo, danes pa jo predajamo namenu uporabnikom in zaposlenim. Objekt je nizko energetski, zgrajen v skladu z najnovejšimi smernicami na področju gradbeništva, objekt pa smo sprojektirali in zgradili sami v sodelovanju s podizvajalci.

V objektu so zopet združene dejavnosti komunale na enem mestu, saj bodo poleg dejavnosti vodooskrbe in odvajanja in čiščenja odpadnih voda v novih prostorih tudi pogrebno pokopališka dejavnost, geodetska služba, izdaja mnenj in soglasij, tehnična podpora na področju plinskega omrežja in obračun komunalnih storitev. Nova pomembna pridobitev pa je laboratorij, v katerem bomo lahko izvajalni interni nadzor pitne vode in zagotavljali njeno kakovostno in zdravstveno ustreznost. Dejavnost ravnanja z odpadki ostaja na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

Investicija v spodbudno delovno okolje in nove delovne prostore bo omogočila aktivnejši razvoj dejavnosti, povečala uspešnost služb, to pa bo zagotovilo še večje zadovoljstvo uporabnikov komunalnih storitev. Trajnostni razvoj komunalnih dejavnosti je mogoč samo z dobrim sodelovanjem z lokalno skupnostjo, zato sta za to pridobitev zaslužni tudi občini Krško in Kostanjevica na Krki.