Spletni urnik odvoza komunalnih odpadkov

Na vaše naslove smo v začetku decembra poslali tiskane urnike odvoza komunalnih odpadkov za 2019, za internetne uporabnike pa smo pripravili spletni urnik (dostopen na www.kostak.si). Do njega lahko dostopate enostavno, kjerkoli in kadarkoli. Samo vnesete naslov, kjer prebivate, aplikacija pa vam prikaže, kdaj bo naslednjič odvoz komunalnih odpadkov. Objavljen pa je tudi urnik odvoza komunalnih odpadkov iz vaših posod za vse leto.

V letu 2018 za investicijsko vzdrževalna dela namenili več kot 1,3 milijona EUR

V sklopu Programa gospodarskih javnih služb smo v sodelovanju z občinama Krško in Kostanjevica na Krki v 2018 izvedli naslednja večja investicijsko vzdrževalna dela: na vodovodnem omrežju:

 • obnovo dotrajanega vodovodnega omrežja v dolžini več kot 23 km,
 • celovito obnovo 1 vodohrana in ureditev pregrade armaturnih in vodnih celic v 12 objektih,
 • vgradnjo novih merilnih mest s ciljem zmanjševanja vodnih izgub,
 • nadgradnjo sistema nadzora kakovosti pitne vode in daljinskega nadzora,
 • zamenjavo hidrantov, črpalk ter dobavo in vgradnjo merilno regulacijske opreme,
 • pripravljalna dela za prevzem v upravljanje zasebnih vodovodov Ardro pri Raki in Pijavško,
 • vgradnjo naprave za uravnavanje trdote pitne vode,
 • vgradnjo dodatnih pitnikov na javnem vodovodu,
 • druga dela, skladno s potrebami na terenu. na kanalizacijskem omrežju:
 • obnovo dotrajane kanalizacije,
 • zagotovitev možnosti priklopa za priključitev novih uporabnikov,
 • ureditev mehanskega predčiščenja na prečrpališču odpadnih vod,
 • nadgradnjo opreme za daljinski nadzor,
 • nabavo črpalk in strojne opreme na čistilnih napravah,
 • ureditev klančin v prečrpališčih odpadnih vod. na področju ravnanja z odpadki:
 • izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na zaprtem odlagališču Spodnji Stari Grad,
 • ureditev ekoloških otokov – zbiralnic za ločeno zbrane odpadke.

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del se zbirajo v sklopu postavk omrežnin na računu za komunalne storitve in so namenjena investicijskemu vzdrževanju infrastrukture za zagotavljanje kakovostnih komunalnih storitev.