Program podeželja Evropa

 

Krško, 15. februar 2019 – Posavske občine so pristopile k skupnemu projektu »Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov – VARUJVODO« in bile uspešne na razpisu za črpanje evropskih sredstev. Od skupne vrednosti 195.500 evrov bo projekt iz Evropskega sklada za razvoj podeželja sofinanciran v višini 137.397 evrov. Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem. Danes so vsi posavski župani in predstavnika družb Kostak Krško in Komunala Brežice v Krškem podpisali sporazum o sodelovanju in financiranju brezplačne svetovalne pisarne. Ta bo v vsaki občini vrata odprla v januarju ter delovala vsaj do konca leta 2023. Svetovalec za celotno Posavje bo za vprašanja občanom brezplačno na voljo v vsaki občini po nekaj ur v mesecu glede na interes občanov.

Slovenska zaveza do Evropske unije je, da bo zagotovila ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda (tudi) na območju razpršene gradnje. Večji delež ozemlja predstavlja okoljsko občutljiva in varovana območja (vodovarstvena območja, Natura 2000), zato je zelo pomembno, da zagotovimo učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda

V državnem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so določena območja poselitve (aglomeracije), za katera mora občina zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi. Na območjih, kjer ni zgrajena javna kanalizacija, in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, pa bodo morali lastniki obstoječih objektov v skladu z Zakonom o varstvu okolja in Uredbo  o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda sami zagotoviti čiščenje komunalnih voda v mali komunalni čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznici, in sicer najkasneje do 31. 12. 2021 oziroma ob prvi rekonstrukciji objekta.

Kot je pojasnil mag. Miran Stanko, župan Občine Krško, ki je vodilni partner projekta VARUJVODO, želijo v Posavju s skupnim projektom, katerega partnerji so še Kostak Krško, Komunala Brežice, Komunala Sevnica in Zavod Svibna, občanom z območij razpršene poselitve omogočiti informiranje in svetovanje o izbiri, izgradnji in vzdrževanju malih komunalnih čistilnih naprav. Osnovni cilji so izboljšati stanje vodnih virov na vodovarstvenih območjih, izboljšati stanje tal in vod z uvajanjem novih, sonaravnih trajnostnih tehnik čiščenja komunalnih odpadnih voda, krepiti ozaveščenost občanov o varovanju vodnih virov in učinkovitejšemu čiščenju komunalnih odpadnih vod ter o možnostih ponovne uporabe očiščene vode v kmetijstvu in za ostale namene, o ponovni uporabi deževnice v gospodinjstvih, o pomenu mokrišč ipd.

Izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) občine sofinancirajo

Posavske občine izgradnjo malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode preko javnih razpisov tudi sofinancirajo. Občina Krško ima vsako leto za to področje namenjenih okoli 40.000 evrov nepovratnih sredstev. Delež sofinanciranja je najmanj 70 % upravičenih stroškov, maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt pa znaša 2.400 evrov.  Občina Brežice bo namenila 50.000 evrov nepovratnih sredstev. Delež sofinanciranja je 50 % upravičenih stroškov, maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt pa znaša 1.250 evrov. Občina Sevnica ima vsako leto za to področje namenjenih okoli 35.000 evrov nepovratnih sredstev. Delež sofinanciranja je 50 % upravičenih stroškov,  maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt pa znaša  1.000 evrov. V občini Radeče bodo sofinanciranje za vgradnjo MKČN občanom zagotovili takoj po sprejetju novelirane državne zakonodaje na tem področju, sicer pa so bila sredstva za ta namen predvidena že v proračunu za leto 2018 in tako bo tudi v letu 2019. Občina Kostanjevica na Krki bo občanom za namen vgradnje MKČN namenila 10.500 evrov nepovratnih sredstev. Delež sofinanciranja je do 60 % upravičenih stroškov, maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt pa znaša 1.500 evrov. Občina Bistrica ob Sotli ima vsako leto za to področje namenjenih okoli 10.000 evrov nepovratnih sredstev. Delež sofinanciranja je 50 % upravičenih stroškov, maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt pa znaša 1.000 evrov.

Delovanje brezplačne svetovalne pisarne v vseh posavskih občinah

V svetovalni pisarni bo svetovalec brezplačno nudil celovite informacije ter strokovno podporo o izbiri ustrezne male komunalne čistilne naprave (MKČN), o obratovanju in vzdrževanju obstoječih MKČN ter o pomenu sonaravnega kmetovanja na vodovarstvenih območjih. Kot je pojasnil svetovalec Aleš Levičar, so v vsaki posavski občini že zagotovili prostore za svetovalno pisarno.

V Bistrici ob Sotli bo svetovalec na voljo v sejni sobi občine, in sicer  6. marca med 16. in 18. uro,
v Brežicah v prostorih CRP d. o. o., Finžgarjeva ulica 1, 19. februarja med 7. in 15. uro,
v Kostanjevici na Krki v prostorih občine,  18. februarja med 11.30. in 15. uro,
v Krškem v stavbi komunalnega podjetja Kostak,  18. februarja med 7. in 10.30. uro,
v Radečah v sejni sobi občine,  20. februarja med 9. in 17. uro ter
v Sevnici v stavbi krajevne skupnosti,  21. februarja med 7. in 15. uro.

Sicer pa svetovalec vse poziva, da ga pred obiskom svetovalne pisarne pokličejo ali pišejo na spodnji elektronski naslov in se dogovorijo za termin. Delovni čas svetovalne pisarne za posamezni mesec bo objavljen na spletni strani www.varujvodo.si oz. na spletnih straneh vseh posavskih občin in partnerjev v projektu.

Kontakt svetovalca:

Aleš Levičar
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon: 07 48 17 233

 Urnik

Ponedeljek 18. 2. Torek 19. 2. Sreda 20. 2. Četrtek 21. 2. Petek 22. 2.
Krško (7.00 – 10.30) Brežice (7.00 - 15.00) Radeče (9.00 – 17.00) Sevnica (7.00 - 15.00) Krško(7.00 - 15.00)
Kostanjevica na Krki (11.30 – 15.00)
Ponedeljek 25. 2. Torek 26. 2. Sreda 27. 2. Četrtek 28. 2. Petek 1. 3.
Druge aktivnosti projekta Krško (7.00 – 10.30) Brežice (9.00 - 17.00) Sevnica (7.00 - 15.00) Krško (7.00 - 15.00)
Brežice (11.30 – 15.00)
Ponedeljek 4. 3. Torek 5. 3. Sreda 6. 3. Četrtek 7. 3. Petek 8. 3.
Krško (9.00 – 17.00) Brežice (7.00 - 15.00) Krško (10.00 – 15.00) Sevnica (7.00 - 15.00) Krško (7.00 - 15.00)
Bistrica ob Sotli (16.00 -18.00)
Ponedeljek 11. 3. Torek 12. 3. Sreda 13. 3. Četrtek 14. 3. Petek 15. 3.
Druge aktivnosti projekta Brežice (7.00 - 15.00) Sevnica (9.00 - 17.00) Druge aktivnosti projekta Krško (7.00 - 15.00)

Vir: Občina Krško