Skupna skrb za zaščito vodnih virov

Pri oskrbi s pitno vodo je varovanje vodnih virov ključnega pomena. Na vodovarstvenih območjih je prepovedana oziroma omejena vsaka dejavnost, ki bi ogrožala kakovost ali količino vodnih virov.

Vodovarstvena območje označujemo s tablami, ki so namenjene opozarjanju na režim, s katerim se varuje vodno telo. Na teh območjih je prepovedano oziroma omejeno gnojenje, uporaba fitofarmacevtskih sredstev, omejen prevoz nevarnih snovi in podobno.

Če opazite ravnanje, za katerega menite, da ogroža kakovost vira pitne vode, obvestite Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, OE Novo mesto, na 07 394 24 40.


Vlažilni robčki ne sodijo v kanalizacijo!

V kanalizaciji, greznicah in malih komunalnih čistilnih napravah pogosto najdemo vlažilne robčke, palčke za ušesa, odpadna olja in podobno. Ti predmeti in snovi ovirajo ali onemogočajo pretok odpadne vode in škodujejo napravam tako na javnem kot internem kanalizacijskem sistemu. Povzročajo poškodbe, obrabe in okvare opreme, ustavitve procesov čiščenja, itd.

K nemotenemu delovanju kanalizacije največ prispevamo uporabniki, zato bodimo odgovorni in odpadke odlagajmo v namenske posode.

V primeru zamašitve interne kanalizacije lahko na telefonski številki 07 48 17 228 naročite snemanje, prebijanje ali čiščenje interne kanalizacije. Cenik storitev je objavljen na spletni strani www.kostak.si.


Delovni čas Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad

Z marcem se podaljša delovni čas Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, kamor lahko oddajate komunalne odpadke. V okviru letnega urnika jih med delavniki sprejemamo od 7. do 19. ure, ob sobotah pa od 7. do 15. ure. Ob nedeljah in praznikih je center zaprt.