Na podlagi l. in 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (Ur. l. RS, štev. 42/2006 s spremembami) in 2. točke v 7. poglavju veljavnega Statuta družbe Kostak, komunalnega in gradbenega podjetja, d. d., uprava sklicuje 26. redno skupščino delniške družbe Kostak, komunalnega in gradbenega podjetja, ki bo v torek, 28. 5. 2019, ob 10. uri v protokolarnem prostoru na Cesti krških žrtev 47 v Krškem

z naslednjim DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave:
Skupščina izvoli Elizabeto Cemič za predsednico skupščine delničarjev, za prešteva/ki glasov Renato Resnik in Mojco Brinovec.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Boris Pavlin.

2. Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2018, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2018, z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe KOSTAK z dne 24.4.2019, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega Letnega poročila skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2018.

3. Uporaba bilančnega dobička družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta :
a) Bilančni dobiček družbe KOSTAK na dan 31. 12. 2018 znaša 1.943.328 EUR.
Del bilančnega dobička v višini 308.000 EUR, se razporedi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 7, 70 EUR na delnico.

Izplačilo dividend bo v roku 60 dni po datumu zasedanja skupščine delničarjev.

Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.635.328 EUR ostane nerazporejen. 

b) Skupščina delničarjev v skladu z določilom 294. člena ZGD-1 potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 ter jima podeljuje razrešnico.

4. Sprememba Statuta družbe Kostak, komunalno in gradbenega podjetja, d. d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Skupščina delničarjev potrdi spremembe Statuta družbe
Kostak, komunalno in gradbenega podjetja, d. d. v delu poglavja točke 11.14. V delu določbe o )>ZAŠČITNEM ZNAKU FIRME«.

5. Plačilo za opravljanje funkcije predsednika in članov nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave :
Na predlog sklepa uprave in nadzornega sveta skupščina delničatjev potrdi višino plačil za opravljanje funkcije predsednika in članov nadzornega sveta družbe Kostak, komunalnega in gradbenega podjetja, d. d., pri čemer se plačevanje zneskov za opravljanje funkcije izplačuje v sorazmernem delu letnega plačila v obliki mesečnih plačil.
Na podlagi tega sklepa se predsedniku nadzornega sveta izplačuje mesečni znesek v višini 375,00 EUR neto, preostalim članom nadzornega sveta pa vsakemu v višini 250,00 EUR neto mesečno.

6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2019

Predlog sklepa nadzornega sveta:
Na predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2019 imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d. o. o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

7. Pobude in vprašanja delničarjev

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo
Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe v Splošno kadrovskem sektorju in odnosi z javnostmi pri Elizabeti Cemič, vsak delavnik od 10. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine družbe KOSTAK do vključno datuma zasedanja skupščine. Gradivo je dostopno tudi na spletnih straneh družbe www.kostak.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. ali priporočeno po pošti.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s l. odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 (sedmih) dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje štiri (4) dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu družbe KOSTAK.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani v Centralno klirinško depotno družbo štiri (4) dni pred dnevom skupščine ter s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic oziroma glasov oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki s pisnim pooblastilom, skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1, novela C.
Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino in s podpisom na seznamu udeležencev.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 10 minut pred začetkom zasedanja, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.

 

PONOVNO ZASEDANJE
Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10.10. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni

Attachments:
FileDescription
Download this file (Vabilo_26_skupscina_Kostak.pdf)Vabilo_26_skupscina_Kostak.pdf