Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Med 23. in 25. majem bo organizirana akcija zbiranja nevarnih odpadkov in odpadne električne ter elektronske opreme. Urnike po posameznih krajevnih skupnostih najdete na tej povezavi.


Predstavitev javnih vodovodov

Vas zanima, od kod priteče pitna voda v vaše pipe in kakšna je njena kakovost? Vabljeni na predstavitev, ki bo v četrtek, 23. 5. 2019, ob 11. uri na sedežu družbe, Leskovška cesta 2 a, v sejni sobi Sektorja komunale. Za dodatne informacije pokličite na 07 48 17 230.


Zbiranje odpadnih injekcijskih igel

Odpadnih injekcijskih igel NE SMEMO ODLAGATI v posode za mešane komunalne odpadke.

Za zbiranje odpadnih injekcijskih igel imamo na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad nameščene posebne posode. Odpadne igle lahko prinesete tudi v upravno stavbo družbe Kostak, d. d., na Leskovški cesti 2 a v Krškem. Prav tako imamo na voljo nekaj manjših posod, v kolikor jih potrebujete, nas pokličite na 07 48 17 276 ali 07 48 17 278.


Brez soglasja izvajalca prepovedan odvzem vode iz javnih hidrantov

Hidranti na javnem vodovodu so namenjeni za gašenje požarov in druge naloge zaščite in reševanja ob nesrečah. Odvzeme vode iz hidrantov za druge namene, kot so na primer čiščenje cest, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali za druga gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnjenje cistern, lahko uporabnik izvede samo iz določenih hidrantov na javnem vodovodu na podlagi predhodnega soglasja izvajalca (kontaktna številka 07 48 17 225), če razmere na vodovodnem omrežju to dopuščajo. V teh primerih izvajalec javne službe in uporabnik skleneta pogodbo.


Račun za komunalne storitve za uporabnike v občini Kostanjevica na Krki

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je v aprilu potrdil cene za storitve gospodarskih javnih služb, ki začnejo veljati z majem 2019. Zaradi vlaganj v komunalno omrežje v preteklih letih ter manjšega subvencioniranja s strani občinskega proračuna bo položnica nekoliko višja. Zbrana sredstva omrežnine so prihodek občinskega proračuna in so namenjena investicijskemu vzdrževanju komunalne infrastrukture.


 Valjeni na EKO TRŽNICO - sobota, 18. maj 2019