V prvem polletju 2019 v občinah Krško in Kostanjevica na Krki pili dobro pitno vodo iz javnih vodovodov

Temeljno vodilo družbe Kostak, izvajalke gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, je zagotavljanje zadostnih količin zdravstveno ustrezne pitne vode skoraj 26.000 uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode.

V nadaljevanju so povzeti rezultati nadzora kakovosti pitne vode v prvi polovici 2019, ki ga izvajamo v sklopu notranjega nadzora pitne vode v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). 

Do konca junija 2019 je bilo odvzetih 167 vzorcev vode za mikrobiološke ter 35 vzorcev za kemijske analize. Pri tem je bilo 6 vzorcev (3,6 %) neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi (v nadaljevanju pravilnik).

Kje in zakaj je prihajalo do odstopanj

Pri mikrobioloških analizah je bil na sistemu Koprivnica v januarju vzorec neskladen zaradi prisotnosti Clostridium perfringensa, kot posledica taljenja snega na napajalnem območju vodnega vira. Ker dezinfekcija s klorom ni učinkovita metoda za odstranjevanje teh bakterij, je bil izdan ukrep prekuhavanja pitne vode.

Do odstopanj je prišlo dvakrat tudi na sistemu Raka zaradi povišanega števila bakterij pri 37 °C. S strani NLZOH je bila dana ocena, da prisotnost omenjenih mikroorganizmov ne ogroža zdravja ljudi, vsi ostali vzorci na tem vodovodnem omrežju pa so bili skladni s pravilnikom.

 Pri fizikalno-kemijskih analizah je prihajalo do odstopanj pri parametru motnosti, enkrat kot posledica okvare na vodovodnem omrežju v Dolnji Prekopi in dvakrat na klorni postaji Ravne na Senovem. V prvem primeru smo izvedli ukrep izpiranja vodovodnega omrežja, na Senovem pa še dodatno kontrolo z meritvami po omrežju. V drugem primeru je NLZOH ocenil, da je voda kljub neskladnosti parametra motnosti zdravstveno ustrezna.

Stanje na Krškem polju se izboljšuje

Na viru Drnovo so izmerjene koncentracije nitratov še nekoliko nad dopustno mejno vrednostjo 50 mg/l, na Bregah pa so bile izmerjene koncentracije med 12 in 20 mg/l.

Monitoring podzemne vode kaže, da se je kemijsko stanje izboljšalo, na zajetju Drnovo in Brege se kaže trend upadanja koncentracij desetilatrazina.

 


 Na kakovost pitne vode vplivate tudi uporabniki sami.

Redno nadzorujte interne vodovodne inštalacije, prijavite se na SMS obveščanje o pitni vodi (na tej povezavi), spremljajte obvestila izvajalca javne službe glede ukrepov za zagotavljanje kakovosti pitne vode in o morebitnih motenj pri oskrbi ter upoštevajte navodila in priporočila.