V letu 2019 za investicijsko vzdrževalna dela namenili več kot 1,3 milijona EUR

V sklopu Programa gospodarskih javnih služb smo v sodelovanju z občinama Krško in Kostanjevica na Krki v 2019 izvedli naslednja večja investicijsko vzdrževalna dela:

  • obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v dolžini več kot 14 km ter celovito obnovo 6 vodohranov,
  • vgradnjo novih merilnih mest s ciljem zmanjševanja vodnih izgub,
  • nadgradnjo sistema daljinskega nadzora,
  • zamenjavo hidrantov, črpalk ter dobavo in vgradnjo merilno regulacijske opreme,
  • zagotovitev možnosti priklopa za priključitev novih uporabnikov na javno kanalizacijo,
  • nabavo črpalk in strojne opreme na čistilnih napravah,
  • ureditev ekoloških otokov – zbiralnic za ločeno zbrane odpadke in
  • druga dela, skladno s potrebami na terenu.

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del se zbirajo v sklopu postavk omrežnin na računu za komunalne storitve. Namenjena so investicijskemu vzdrževanju infrastrukture za zagotavljanje kakovostnih komunalnih storitev.