Župan občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič in predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha sta podpisala koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarskih javnih služb v kostanjeviški občini za naslednje osemletno obdobje.

Koncesijska pogodba zajema dejavnosti individualne rabe in dejavnosti kolektivne rabe. Med prve sodijo oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda, ravnanje z odpadki ter pokopališko-pogrebna dejavnost, med druge pa letno in zimsko vzdrževanje cest, urejanje in čiščenje javnih površin, vzdrževanje javne razsvetljave, izobešanje zastav in praznično okraševanje. Okvirna letna vrednost pogodbe je 520.000 evrov, dejanska vrednost pa bo odvisna od razmer na terenu, npr. tudi od obsega del v zimski sezoni.

Miljenko Muha je ob podpisu pogodbe poudaril, da si bo družba Kostak še naprej prizadevala za korektno izpolnjevanje obveznosti iz koncesijske pogodbe ter zagotavljanje kvalitetnih komunalnih storitev občanom Kostanjevice na Krki. Direktor Sektorja komunale Jože Leskovar je izpostavil, da je bil v minulem koncesijskem obdobju na področju komunalne dejavnosti v kostanjeviški občini narejen 'tektonski premik', predvsem na področju oskrbe s pitno vodo. Odkar je bila pred dvema letoma na zajetju Jama montirana nova filtrirna naprava, ni več potrebno prekuhavati vode.

Župan Ladko Petretič je še izrazil zadovoljstvo, da se količina ločeno zbranih odpadkov v občini povečuje, saj so v preteklem letu na odlagališče odložili le 12 ton odpadkov. Med izzivi v naslednjem obdobju pa bo priključitev čim več gospodinjstev na centralno čistilno upravo, saj le-ta trenutno deluje le s polovično močjo.