Družba Kostak izvaja storitve, ki so življenjskega pomena za več kot 25.500 prebivalcev občin Krško in Kostanjevica na Krki. Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode je najpomembnejša dejavnost družbe, zato redno izvajamo nadzor nad kakovostjo pitne vode tako na objektih javnih vodovodnih sistemov kot tudi na omrežju pri uporabnikih. 

V sklopu dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda skrbimo, da se odpadne vode, ki se zbirajo v javni kanalizaciji ustrezno prečistijo. Na območjih, kjer ni predvidena izgradnja javne kanalizacije izvajamo preglede malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) in prevzem grezničnih gošč ter blata iz MKČN.  

Kaj so pokazale analize vode v preteklem letu in druge podrobne informacije v zvezi z izvajanjem dejavnosti oskrbe s pitno vodo in odpadnimi vodami najdete v Poročilu o kakovosti pitne vode na javnih vodovodih ter odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občinah Krško in Kostanjevica na Krki v letu 2020, ki je objavljeno na tej povezavi.