Šentjernej, 30. 9. 2019 - Družba Kostak je skupaj z družbo Gradnje Boštanj  podpisala pogodbo z Občino Šentjernej za izgradnjo kanalizacije na Vrhu pri Šentjerneju. Vrednost gradbenih del na osnovi popisov iz projekta PZI in javnega naročila je 824.063,93 EUR brez DDV.  Pogodbo so v sredo pred Kulturnim centrom Primoža Trubarja podpisali Jože Simončič, župan Občine Šentjernej, Miljenko Muha, predsednik uprave podjetja Kostak (izvajalec) in direktorica podjetja Gradnje Boštanj Marinka Povše (partner).

V okviru javnega naročila za izvedbo projekta "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke – Občina Šentjernej " bo dograjen sistem komunalne kanalizacije v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju. K obstoječim približno 17 kilometrom kanalizacije, ki je povezana s centralno čistilno napravo v Šmalčji vasi, bo zgrajeno še približno 2,1 kilometra gravitacijskih vodov, nekaj več kot 280 metrov tlačnih vodov, 2 črpališči, 2 hišni črpališči, vgrajenih pa bo tudi 7 malih komunalnih čistilnih naprav. Po končani naložbi bo ta aglomeracija (2525 PE) v celoti pokrita. Naselja v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju so: Šentjernej, Vrh, Gorenja Brezovica, Dobravica in Šmalčja vas. S tem projektom namerava Občina Šentjernej izboljšati komunalno opremljenost občine, zmanjšati emisije komunalnih odpadnih voda v podtalje in posledično v reko Krko ter zaščititi okolje pred komunalnimi odpadnimi vodami. 

Vrednost gradbenih del je 824.063,93 EUR brez DDV. Skupna vrednost naložbe znaša 994.471,79 EUR brez DDV. Občina je za izvedbo projekta pridobila 665.780,20 EUR evropskih kohezijskih sredstev. Kot najugodnejši izvajalec je bilo izbrano naše  podjetje skupaj s partnerjem Gradnje Boštanj d.o.o. Dela se bodo pričela v oktobru, končana pa bodo najkasneje v roku 20 mesecev.