Glodavci (predvsem miši in podgane) so prisotne povsod, običajno pa živijo v neposredni bližini ljudi, kjer se nahajajo zadostne količine hrane in odpadkov. Ljudje s svojimi dejanji njihov razvoj samo še spodbujamo. Predstavljajo veliko nevarnost za zdravje ljudi, poleg tega pa lahko povzročajo tudi veliko ekonomsko škodo na surovinah, proizvodih in objektih.

 

Družba Kostak, v okviru gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, dvakrat letno izvaja deratizacijo kanalizacijskih sistemov, z namenom zmanjševanja populacije glodavcev. Ti imajo najraje ogljikove hidrate in maščobe, s katerimi se jeseni pripravljajo na zimo ter spomladi okrepijo po obdobju zime, ko hrane zanje ni v izobilju. Zatreti jih ni mogoče v celoti, deratizacijo pa izvajamo s ciljem ohranjanja glodavcev na še sprejemljivi ravni. S tem, ko se zmanjšuje število glodavcev, se zmanjšuje tudi nevarnost pojava nalezljivih bolezni.

Dejavniki, ki pripomorejo k povečanemu pojavu glodavcev:

  • odlaganje ostankov hrane v kanalizacijo,
  • neustrezno kompostiranje oz. neustrezno urejeni kompostniki v okolici hiš,
  • ostanek hrane, s katero se krmi ptice, mačke in druge prostoživeče živali,
  • neurejena okolica objektov, kot so nepokošena trava, neurejeno rastje, glodavcem nudijo zavetje, zapuščene zgradbe pa so zanje idealno skrivališče,
  • vzrok povečanega pojava so lahko tudi neprimerno vzdrževane kmetije, silosi za žita, hlevi in drugo.

 

Z enostavnimi ukrepi, kot je pravilno ločevanje odpadkov, odlaganje organskih odpadkov v namenske kontejnerje ter skrbjo za čistočo v objektih in okolici, lahko občani sami bistveno pripomoremo k zmanjševanju populacije glodavcev v naši okolici.