V sredo, 16. junija, je na Občini Krško potekala predstavitev rezultatov raziskovalnega projekta URAVIVO, namenjenega učinkovitejši rabi vode in hranil v rastlinski pridelavi za varovanje in izboljšanje virov pitne vode, ki je tri leta v potekal na Krškem polju. Namen projekta je bil ugotoviti na kakšen način izboljšati režim upravljanja kmetijskih zemljišč za izboljšanje kakovosti pitne vode.   

V uvodnem pozdravu je župan Občine Krško mag. Miran Stanko poudaril, da se z območja Krškega polja s pitno vodo oskrbuje več kot polovica občanov krške občine, zato je varovanje teh vodnih virov ključnega pomena za vodooskrbo. Kot je poudarila koordinatorica projekta prof. dr. Marina Pintar je podzemna voda na tem območju zaradi kmetijstva obremenjena z nitrati in fitofarmacevtskimi sredstvi, predvsem zaradi gnojenja z gnojevko. Ker gre za kompleksno problematiko, so pri izvedbi projekta sodelovali raziskovalci z različnih strokovnih področij kmetijstva, geologije in kemije.

Glavni cilji projekta so bili: razviti obstojno gnojilo iz gnojevke, ki bi ga lahko uporabljali tudi izven območja Krškega polja, preizkusiti različne metode namakanja v sadovnjaku in na pri pridelavi zelenjave, opredeliti možnost rabe podzemne vode za namakanje, predvsem pa pripraviti predlog ukrepov za zmanjšanje onesnaženja podzemne vode Krškega polja.

Partnerji projekta so Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta, Geološki zavod Slovenije, Kostak in Unichem, financerji pa Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Občina Krško, Kostak, Eltratec, Unichem in Hess.    

Posamezne sklope projekta so poleg prof. dr. Marine Pintar predstavili še doc. dr. Rok Mihelič, doc. dr. Vesna Zupanc, Miha Curk. Anja Koroša, dr. Sonja Cerar in dr. Janko Urbanc. 

V zaključku razprave je bilo poudarjeno, da bo za ohranjanje dobrega stanja podzemne vode na območju Krškega polja nujno dodatno izobraževanje kmetov o ustreznih kmetijskih praksah ter da so možnosti za zmanjšanje izpiranja nitrata predvsem v izboljšani tehnologiji namakanja in dodajanja hranil v obrokih. Vsekakor pa bo potrebno tudi poostriti nadzor nad izvajanjem gnojenja in čimprejšnje sprejetje državne uredbe za zaščito vodnih virov na območju občine Krško.