Družba Kostak v sklopu opravljanja zimske službe skrbi za prevoznost občinskih cest in drugih javnih površin ter varen promet v zimskih razmerah, ko je zaradi snega, poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Zimska služba tako zagotavlja prehodnost in prevoznost cest in javnih površin, nadstandardno pluženje in posipanje pa v okviru zimske službe ni predvideno. Zimska služba se izvaja v skladu s prednostnimi razredi in prioritetami izvajanja. Ceste so razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko–klimatske razmere in krajevne potrebe.

Kontakti dežurnih služb zimskega vzdrževanja:

Glavni dežurni telefon: 041 671 484

MESTNA OBČINA KRŠKO

1. območje: KS Brestanica, KS Rožno-Presladol, KS Koprivnica, KS Senovo:

KS Brestanica, KS Rožno-Presladol, KS Koprivnica: KOSTAK, d. d. – dežurni telefon: 041 671 484

KS Senovo: POŽUN, d. o. o. – dežurni telefon: 041 739 485

2. območje: KS Krško – levi breg, KS Zdole, KS Dolenja vas, KS Sp. Stari Grad-Sp. Libna:

KOSTAK, d. d. – dežurni telefon: 041 671 484

3. območje: KS mesta Krško – desni breg, KS Senuše, KS Raka, KS Veliki Podlog, KS Krško polje, KS Veliki Trn, KS Leskovec pri Krškem, KS Gora:

ŽARN, d. o. o. – dežurni telefon: 041 546 509

4. območje: KS Podbočje:

CGP, d. d. – dežurni telefon: 051 355 174

Izvedbeni program zimske službe na občinskih javnih cestah v mestni občini Krško je objavljen na tej povezavi.

 

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI 

dežurni telefon: 041 651 864

Izvedbeni program zimske službe na občinskih javnih cestah v občini Kostanjevica na Krki je objavljen na tej povezavi.