Družba Kostak v konzorciju z družbama Kolektor in RGP izvaja drugo fazo projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«. V drugo fazo vodnih ureditev spadajo vodnogospodarske ureditve na območju zadrževalnika »Pod Sušo« z ureditvijo visoke pregrade, z ukrepi za zadrževanje plavin (proda in peska) v zadrževalnem prostoru ter drugimi spremljajočimi ureditvami. Prva faza vodnih ureditev pa zajema ureditve na vplivnem območju Železnikov.

Gradbena dela v drugi fazi projekta (izgradnja visokovodnega nasipa) napredujejo po terminskem planu. Pričela so se aprila 2022, predviden rok za dokončanje je konec leta 2024. Družba Kostak izvaja zaščito brežin, izkope, montaže in polnjenje gabionov, gradnjo pregrade na Selški Sori s talnim izpustom in armirano betonske konstrukcije z glinastim tesnilnim nabojem. Izvajanje del je predvsem zaradi konfiguracije terena zelo zahtevno.