Uprava sklicuje 24. redno skupščino družbe Kostak, ki bo v četrtek, dne 25. 5. 2017, ob 10.00 uri, v protokolarnem prostoru na naslovu Cesta krških žrtev 47, Krško, in sicer na podlagi 1. in 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (Ur. l. RS, štev. 42/2006 s spremembami) in 2. točke v 7. poglavju veljavnega Statuta družbe Kostak, komunalnega in gradbenega podjetja, d. d.

 DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave :

Skupščina izvoli Elizabeto Cemič za predsednico skupščine delničarjev, za preštevalki glasov Renato Resnik in Mojco Brinovec.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Boris Pavlin.

2. Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom skupine in družbe Kostak za poslovno leto 2016, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom skupine in družbe Kostak za poslovno leto 2016, z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe Kostak d. d. z dne 13.4.2017, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega Letnega poročila skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2016.

3. Uporaba bilančnega dobička družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

a) Bilančni dobiček družbe Kostak d. d. na dan 31.12. 2016 znaša 1.357.174,00 EUR.

    Del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2013, v višini 132.623,00 EUR, in bilančni dobiček, ki izvira iz dobička leta 2014, v višini 123.377,00 EUR, se razporedi za izplačilo dividend delničarjem, v bruto vrednosti 6,4 EUR na delnico.

    Izplačilo dividend bo v roku 60 dni po datumu zasedanja skupščine delničarjev.

    Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.101.174,00 EUR ostane nerazporejen.

 b) Skupščina delničarjev v skladu z določilom 294. člena ZGD-1 potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 ter jima podeljuje razrešnico.

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2017

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Na predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2017 imenuje revizijska družba KAMARO, družba za revidiranje in svetovanje d. o. o., Ulica Gubčeve brigade 76, 1000 Ljubljana.

5. Pobude in vprašanja delničarjev

 


 

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo

Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe v Splošno kadrovskem sektorju in odnosi z javnostmi pri ge. Elizabeti Cemič, vsak delavnik od 10. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine družbe Kostak d. d. do vključno datuma zasedanja skupščine. Gradivo je dostopno na tej spletni strani, ki jo berete.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. ali priporočeno po pošti.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 (sedmih) dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje štiri (4) dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu družbe Kostak d. d.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani v Centralno klirinško depotno družbo 4 dni pred dnevom skupščine ter s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic oziroma glasov oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki s pisnim pooblastilom, skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1, novela C.

Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino in s podpisom na seznam udeležencev.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 10 minut pred začetkom zasedanja, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 40.000 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

PONOVNO ZASEDANJE

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10.10 uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni!

Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d.

Miljenko Muha, predsednik uprave

 

Attachments:
FileDescription
Download this file (vabilo na skupscino 2017.pdf)vabilo na skupscino 2017.pdf