Družba Kostak izvaja zimsko vzdrževanje občinskih cest na področju občin Krško in Kostanjevica na Krki. Glavni dežurni telefon za zimsko vzdrževanje na tem območju je 041 671 484.

Družba Kostak v sklopu opravljanja zimske službe skrbi za prevoznost cest in drugih javnih površin ter varen promet v zimskih razmerah, ko je zaradi snega, poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

Zimska služba tako zagotavlja prehodnost in prevoznost cest in javnih površin, nadstandardno pluženje in posipanje pa v okviru zimske službe ni predvideno. Zimska služba se izvaja v skladu s prednostnimi razredi in prioritetami izvajanja. Ceste so razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko–klimatske razmere in krajevne potrebe.

Kontakti dežurnih služb zimskega vzdrževanja:

1. območje: KS Brestanica, KS Rožno-Presladol, KS Koprivnica:
KOSTAK GIP: – dežurni telefon: 041 364 312

KS Senovo POŽUN d. o. o. – dežurni telefon: 041 739 485

2. območje: KS Krško – levi breg, KS Zdole, KS Dolenja vas, KS Sp. Stari Grad-Sp. Libna:
KOSTAK d. d. – dežurni telefon: 041 671 484

3. območje: KS Krško – desni breg, KS Senuše, KS Raka, KS Veliki Podlog, KS Krško polje, KS Veliki Trn, KS Leskovec pri Krškem, KS Gora:
ŽARN d. o. o. – dežurni telefon: 041 628 750

4. območje: KS Podbočje:
CGP d. d. – dežurni telefon: 051 355 174

Na območju Kostanjevice na Krki je dežurni telefon za celotno občino: 041 671 484.