V letu 2017 za investicijsko vzdrževalna dela namenili skoraj 1.200.000 EUR

V sklopu Programa gospodarskih javnih služb smo v sodelovanju z občinama Krško in Kostanjevica na Krki v letu 2017 izvedli naslednja večja investicijsko vzdrževalna dela:

Vodovod:

 • obnova dotrajanega vodovodnega omrežja v dolžni 17,4 km,
 • obnova 6 vodovodnih objektov,
 • vgradnja novih merilnih mest s ciljem zmanjševanja vodnih izgub,
 • vgradnja merilne opreme za spremljanje nivojev vode na vodnih virih,
 • nadgradnja sistema nadzora kakovosti pitne vode in daljinskega nadzora,
 • izdelava PGD dokumentacije za izgradnjo vrtine Brege II,
 • zamenjava hidrantov, črpalk ter dobava in vgradnja merilno regulacijske opreme,
 • dograditev filtrirne postaje Jama,
 • druga dela, skladno s potrebami na terenu.

Kanalizacija:

 • obnova dotrajane kanalizacije v dolžni 1,4 km,
 • zagotovitev možnosti priklopa za priključitev novih uporabnikov,
 • nadgradnja opreme za daljinski nadzor,
 • optimizacija črpališč za prečrpavanje odpadnih voda,
 • strojna oprema na čistilnih napravah,
 • ureditev klančin v prečrpališčih odpadnih voda.
 

 Ravnanje z odpadki:

 • izvedba investicijsko vzdrževalnih del na zaprtem odlagališč Spodnji Stari Grad,
 • ureditev ekoloških otokov – zbiralnic za ločno zbrane odpadke.

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del se zbirajo v sklopu postavk omrežnin na položnici za komunalne storitve in so namenjena investicijskemu vzdrževanju infrastrukture za zagotavljanje kakovostnih komunalnih storitev.

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo

V lanskem letu smo v obdobju mraza in zmrzali zaznali številne težave s poškodbami vodomerov, zato vas pozivamo, da čim prej poskrbite za preventivno zaščito vodovodne napeljave (namestite ustrezno toplotno izolacijo). V primeru, da vam vodomer zmrzne, pa nas pokličite na 07 48 17 225.