Vabimo k sodelovanju nove sodelavce, in sicer za določen čas, za potrebe povečanega obsega del pri izvajanju vzdrževalnih in čistilnih del v času rednega letnega remonta NEK v poslovnem letu 2018.

Angažiranje novih sodelavcev bo potekalo od meseca februarja 2018 za potrebe del v obratu prehrane, za področje dela v proizvodnem delu NEK pa od 26. 3. 2018 do predvidoma 11. 5. 2018. Izvajanje remontnih del zahteva večjo intenziteto dela, zato se bo delo izvajalo v prerazporejenem delovnem času in na posameznih področjih dela tudi v izmenah ter z delovnim koledarjem družbe KOSTAK, d. d. za leto 2018, dela prostih dneh.

Pred nastopom dela bo s kandidati opravljen uvodni sestanek, varnostno preverjanje posameznika v uradnih evidencah, predhoden zdravniški pregled in vsa potrebna usposabljanja za delo.

Izpolnjevanje pogojev oseb, ki opravljajo delo na območju Nuklearne elektrarne Krško, ureja Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. list RS, št. 67/02, spremembami), v nadaljevanju (ZVISJV). V 149. členu do 153. člena omenjenega zakona (ZVISJV) je opredeljeno varnostno preverjanje oseb, ki se zaposlujejo na območju elektrarne, zato bo tako delodajalec, kakor tudi oseba, ki se bo zaposlila za čas izvajanja rednega letnega remonta, družbi KOSTAK, d. d. dovolila vpogled v osebne podatke, ki jih opredeljuje 149. člen iz naslednjih zbirk:

- Ministrstva za notranje zadeve - podatke iz centralnega registra prebivalstva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče, državo bivanja, naslov za vročanje, sprememba osebnega imena, podatke o izrednem dovoljenju z prebivanje tujca, serijsko številko in vrsto dovoljenja, razlog in namen izdaje in obdobje veljavnosti in podatek o tem ali dovoljenje za prebivanje velja ali je prenehalo veljati),

- Davčne uprave RS skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek, podatke o poravnanih davčnih obveznostih,

- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - podatke o obdobju in o firmi oziroma imenu ter sedežu zavezanca za plačilo prispevka, vključenem v obvezno zdravstveno zavarovanje, o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

- Ministrstva za zdravje, Inštituta za varovanje zdravja in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti - podatke o zdravstvenem stanju (podatke o duševnem zdravju in vseh odvisnostih),

- kazenske evidence (obsodbe zaradi naklepnih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti),

- evidence pravnomočnih sodb ali sklepov o prekrških zoper javni red in mir z elementi nasilja,

- vpisnikov ali evidenc o tekočih kazenskih postopkih - postopki zaradi suma kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

- kreditnih institucij - podatke o prometu na transakcijskih računih,

- Policija - podatek o morebitnem varnostnem zadržku za dostop ali delo na jedrskem objektu, ki ga Policija ugotovi v skladu z ZVISJV in zakonom, ki ureja organiziranost in delo Policije,

- Slovenske obveščevalne- varnostne agencije – podatek o morebitnem varnostnem zadržku, ali je oseba član organizacij ali skupin, ki ogrožajo nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, držav članic,  političnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija in podatke o stikih osebe s tujimi obveščevalnimi službami.

 

Družba KOSTAK, d. d. razpisuje potrebe po opravljanju dela za določen čas na naslednjih področjih:

 

1)   KUHINJSKI POMOČNIK; 15 zaposlitev

šifra poklica:9412

zahtevana usposobljenost: II. stopnje strokovne izobrazbe

funkcionalna znanja: usposobljenost za izvajanje sistema HACCP

Obseg delovnih opravil:

- čiščenje in priprava živil

- pomoč kuharju pri pripravi jedi in priprava lažjih jedi

- razdeljevanje toplih in hladnih obrokov hrane

- opravljanje inkasa na blagajnah obrata prehrane

- kuhanje in točenje hladnih in toplih napitkov

- pomivanje in urejanje  kuhinje ter spremljajočih površin

- pomivanje kuhinjskih pripomočkov in posode

- vlaganje posode v pomivalne stroje in sortiranje iz strojev na mesta hranjenja

- skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti

- opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Pričetek dela za 4 osebe 26. 2. 2018, za 2 osebi 5. 3. 2018, za 3 osebe 12. 3. 2018, za 3 osebe 19. 3. 2018 in za 3 osebe 26. 3. 2018.

 

2)   ČISTILEC POSLOVNIH PROSTOROV; 4 zaposlitve

šifra poklica:9112

zahtevana usposobljenost: program osnovnega izobraževanja ali pridobljena NPK

funkcionalna znanja: usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

- čiščenje tal, pisarniške opreme, pohištva, oken, sanitarij, hodnikov in ostalih prostorov

- prezračevanje prostorov in odstranjevanje odpadkov iz očiščenih prostorov

- strokovno uporabljanje čistilnih sredstev in čistilnih strojev za potrebe čiščenja po navodilih proizvajalcev

- skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti

- opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Pričetek dela za 4 osebe 26. 3. 2018.

 

3)   ČISTILEC PRIMARNEGA PODROČJA - AB; 31 zaposlitev

šifra poklica: 9129

zahtevana usposobljenost: IV. oz. V. stopnja strokovne izobrazbe  tehnične ali družboslovne smeri

funkcionalna znanja: izpit radiološke zaščite, usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

- delo s čistilnimi stroji v primarnem objektu

- čiščenje, loščenje in pomivanje tal, oken in opreme v prostorih primarnega objekta

- odstranjevanje smeti iz objektov in opreme iz primarnega objekta

- dela v turbinski zgradbi in na zunanjih površinah v času, ko delavec ni razporejen v primarni objekt

- skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti

- opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

 Pričetek dela za 35 oseb 26. 3. 2018.

 

 4)  ČISTILEC OBRATOVALNIH PROSTOROV - TB; 10 zaposlitev

šifra poklica: 9129

zahtevana usposobljenost: program osnovnega izobraževanja ali pridobljena NPK

funkcionalna znanja: izpit radiološke zaščite, usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

- delo s čistilnimi stroji v prostorih sekundarnega dela

- čiščenje, loščenje in pomivanje tal, oken in opreme v prostorih sekundarnega dela

- odstranjevanje smeti iz objektov in opreme iz prostorov sekundarnega dela

- čiščenje cistern, stolpov, kondenzatorjev, opreme in ostalega inventarja

- po potrebi košnja zelenih površin s kosilnicami

- čiščenje brežin jezu

- v zimskem času čiščenje in odvoz snega

- skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti

- opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Pričetek dela za 10 oseb 26. 3. 2018.

 

Na navedenih področjih bomo zaposlili 64 novih sodelavcev. K sodelovanju vabimo iskalce zaposlitve, predvsem zainteresirane, ki so v preteklosti že sodelovali na remontnih delih v Nuklearni elektrarni Krško in imajo opravljena varnostna preverjanja.

Rok za prijavo kandidatov je 12 delovnih dni, ki prične teči naslednji dan po objavi na internetni strani podjetja. Kadrovska služba sprejema prijave do 28. 2. 2018. Prijavite se lahko po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali pošljete vlogo na naslov podjetja: KOSTAK, d. d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško. Za vse informacije, ki se nanašajo na postopek zaposlitve, lahko pokličete na telefonsko številko 07 48 17 204 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

V kolikor potrebujete informacije glede delovnih opravil, razporeditve delovnega časa in same organizacije dela, pa lahko pridobite informacije pri operativnih vodjih, g. Robertu Umeku ali g. Jožetu Zobcu, telefonska številka 07 48 02 607 ali po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti.