Na današnji novinarski konferenci smo v družbi Kostak predstavili ključne projekte in poslovanje v lanskem letu ter načrte za prihodnost. V letu 2017 smo v družbi Kostak ustvarili 59,1 milijonov evrov celotnih prihodkov, 84 % prihodkov iz tržnih dejavnostih, 16 % pa z izvajanjem gospodarskih javnih služb. Storitve, zaračunane občanom in gospodarskim družbam v občinah Krško in Kostanjevica na Krki, zmanjšane za omrežnine in vodna povračila, predstavljajo 6,6 % celotnih prihodkov skupine Kostak. Ti v letu 2017 znašajo 68,7 milijona evrov.

V petletnem obdobju je družba Kostak ustvarila 4 milijone evrov čistega dobička (skupina Kostak 4,6 milijonov evrov), od tega v letu 2017 dobrih milijon evrov (skupina Kostak 1,4 milijona evrov). V obdobju petih let smo v družbi za investicije namenili 11,3 milijonov evrov, v skupini pa 13,7 milijonov evrov. Razvoj dejavnosti in iskanje novih priložnosti na trgu je omogočilo, da so se prihodki leta 2017 v primerjavi z letom 2013 podvojili. Število zaposlenih v tržnih dejavnostih se je v tem obdobju povečalo za 80 oseb. Uvrščamo se med tri največje zaposlovalce v Posavju.

Gradbena dejavnost

V letu 2017 smo zaključili lastni projekt izgradnje stanovanjskega kompleksa Zelene Jarše s 113 stanovanji in garažno hišo z 200 parkirnimi mesti. Sprojektirala ga je hčerinska družba Kostak GIP, pri gradnji in urejanju okolice pa sta sodelovali tudi hčerinski družbi GITRI in HPG Brežice. Vsa stanovanja so bila prodana v petih mesecih z lastno prodajno službo. Skupna vrednost projekta je bila 17 milijonov evrov.

Družba Kostak je v letu 2017 zaključila tudi izgradnjo jezovne zgradbe Hidroelektrarne Brežice, kjer je bila glavni konzorcijski partner. V Mariboru smo začeli graditi najsodobnejšo sortirnico v Sloveniji, ki bo končana v letošnjem letu, naložba je vredna 12,5 milijonov evrov.

Predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha je predstavil projekt izgradnje večjega stanovanjskega kompleksa v Zeleni Jami v Ljubljani, ki bo obsegal gradnjo več kot 300 stanovanj. Začetek gradnje prvega objekta ob Šmartinski cesti je predviden v naslednjem letu.

 

Dejavnost obdelave odpadkov in trženja odpadnih surovin

V zadnjih letih smo intenzivno razvijali dejavnost obdelave odpadkov in trženja odpadnih surovin v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad in se vključili v globalni trg odpadnih surovin. Sekundarne surovine in alternativna goriva poleg plasmajev na domačem trgu izvažamo še na Madžarsko, Hrvaško, v Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Slovaško, Italijo, Nemčijo in Kitajsko.

V letu 2017 smo izvedli nadgradnjo naprave za biološko obdelavo odpadkov v vrednosti več kot 1 mio EUR. Ta bo omogočala bolj učinkovito biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Sistem biološke obdelave odpadkov bo bolj nadzorovan, kar bo prispevalo k dodatnemu zmanjšanju izpustov neprijetnih vonjav v okolje. 

Izvajanje komunalnih storitev in ozaveščanje

Podjetje vlaga v razvoj komunalnih storitev in skrbi, da kakovostna pitna voda priteče v pipe 25.000 uporabnikov, odpadke odvažamo iz 10.000 gospodinjstev in 1.000 podjetij ter 310 ekoloških otokov. Vzdržujemo 800 km cest in 55 ha javnih površin. V sklopu akcije Vsak en korak za čisto okolje izvajamo številne ozaveščevalne projekte za vse generacije, od vrtcev in šol do Eko krožka z Ljudsko univerzo Krško ter pripravljajomo okoljevarstvene publikacije.

S sodelovanjem z različnimi društvi in organizacijami podpiramo lokalno skupnost in ji s sponzorstvi in donacijami pomagamo izvajati njihove programe. V petih letih smo za ta namen namenili v družbi 430.000 EUR, v lanskem letu 85.000 evrov. Družba Kostak je zavezana k družbeni odgovornosti, kar s svojim delovanjem tudi dokazujemo, največja vrednost za lokalno okolje pa so delovna mesta, ki jih ustvarjamo.