Hidranti na javnem vodovodu so namenjeni za gašenje požarov in izvajanje drugih nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

 

Odvzeme vode iz hidrantov za druge namene, kot so (predpisano v Odloku o oskrbi s pitno vodo v občini Krško oz. Kostanjevici na Krki) čiščenje občinskih cest, izpiranja kanalov, utrjevanja cestišč ali za druga gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnjenje cistern, lahko uporabnik izvede samo iz določenih hidrantov na javnem vodovodu. Izvedejo se lahko le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca, če razmere na vodovodnem omrežju to dopuščajo, da ne prihaja do motenj pri oskrbi s pitno vodo, kot so nihanje tlakov v sistemu, pomanjkanje vode ... V teh primerih se med izvajalcem javne službe in uporabnikom sklene pogodba.

Lokacijo hidrantov za odvzem pitne vode določi izvajalec javne službe, kar se opredeli v pogodbi. Če pride do kršitev določil Odloka glede odvzema vode iz hidranta, je predvidena globa 400 EUR za posameznika oz. 1.200 EUR za pravno osebo.