Račun za komunalo v občini Krško: cena storitev nižja, omrežnina višja

Cena posamezne komunalne storitve je sestavljena iz dela storitve, ki je odvisna od obsega storitve, in fiksnega dela omrežnine. Cene storitev so se v občini Krško z aprilom znižale, kar pomeni tudi, da se bodo znižali prihodki družbe Kostak iz tega naslova. Omrežnina pa bo zaradi intenzivnih vlaganj v komunalno omrežje v preteklih letih nekoliko višja. Zbrana sredstva omrežnine so prihodek občinskega proračuna in so namenjena investicijskemu vzdrževanju komunalne infrastrukture v občini Krško.

 
Opozorilo: brez soglasja izvajalca prepovedan odvzem vode iz javnih hidrantov

Hidranti na javnem vodovodu so namenjeni za gašenje požarov in druge naloge zaščite in reševanja ob nesrečah. Odvzeme vode iz hidrantov za druge namene, kot so čiščenje občinskih cest, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali za druga gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnjenje cistern, lahko uporabnik izvede samo iz določenih hidrantov na javnem vodovodu na podlagi predhodnega soglasja izvajalca (kontaktna številka 07 48 17 225), če razmere na vodovodnem omrežju to dopuščajo. V tem primerih izvajalec javne službe in uporabnik skleneta pogodbo.     


Od 17. do 19. maja zbiralna akcija nevarnih odpadkov in odpadne električne in elektronske opreme

Poleg spomladanske zbiralne akcije bomo nevarne odpadke še vedno zbirali tudi v septembru.