Odgovoren odnos do zaposlenih

Zavedamo se, da so ključ do uspeha zaposleni. Kakovost življenja in dela, socialna varnost in skrb za varno delo so temelj spodbudnega delovnega okolja, v katerem lahko cilje in potrebe posameznika povezujemo s cilji družbe Kostak.

V podjetju vlagamo v razvoj lastnega strokovnega kadra, sodelavce podpiramo pri pridobivanju višje izobrazbene ravni in zaposlenim tudi sicer ponujamo številne možnosti za njihov razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela. Spoštovanje zakonskih norm in pravil, etičnega odnosa do sočloveka in širšega družbenega okolja je vključeno v osnovno izhodišče delovanja družbe Kostak.

Družini prijazno podjetje

V naši delovni sredini verjamemo, da je družinsko in poklicno življenje možno dobro usklajevati, prav zato smo se leta 2008 vključili v projekt pridobivanja certifikata Družini prijazno podjetje (v nadaljevanju DPP), ki ga podeljuje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Prepričani smo, da se brez načrtnega vlaganja v človeške vire, ne moremo nadejati uspehov, zato smo v okviru projekta DPP uvedli tri pomembne novosti, in sicer izvajanje rednih letnih razgovorov med vodjo in zaposlenimi, merjenje socialne klime ter uvajanje ukrepov za zmanjševanje zdravstvenega absentizma v podjetju. Z omenjenimi ukrepi želimo predvsem vplivati na boljšo socialno klimo, transparentnost ciljev in pričakovanj, večjo delovno motivacijo ter na dvig nivoja komunikacije med zaposlenimi.

Za izjemne rezultate ob vpeljavi ukrepov smo tako konec leta 2012, kot prvo komunalno podjetje v Sloveniji, pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Odgovoren odnos do okolja

Varstvo okolja

V družbi Kostak delujemo trajnostno odgovorno. Za okolje in ljudi tako ustvarjamo bolj zdravo in varnejšo prihodnost. S svojim obnašanjem ter odločitvami uveljavljamo načela trajnostnega razvoja na področjih varovanja okolja, ekonomske vzdržnosti ter socialne in družbene odgovornosti. Posebno pozornost namenjamo sodelovanju s šolami na področjih izobraževanja mladih o skrbnem ravnanju z okoljem.

Sponzorstva in donacije

Sponzorstva in donacije so pomemben del strategije celovitega družbeno odgovornega delovanja našega podjetja. Namenjamo jih predvsem različnim posavskim humanitarnim, športnim ter kulturnim društvom. V skupini Kostak verjamemo, da je ravno vračanje družbi in posluh za potrebe družbe dokaz in sooblikovalec našega uspešnega delovanja.

Naše donacije so pripomogle k graditvi različnih objektov za pomoči potrebne ljudi, pomagali smo pri izvedbi kulturnih in športnih prireditev v Posavju ter sponzorska sredstva namenili za strokovne projekte, povezane z našimi dejavnostmi.

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

 

V pričetku junija 2021 je matična družba Kostak prejela pristopni krovni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (v nadaljevanju DOD) skupaj z odvisnimi družbami HPG Brežice, Gitri, Kostak GIP in ePosavje MEDIA, ki tvorijo skupino Kostak. V novembru 2022 smo za predano delo na družbeno odgovornem področju bili nagrajeni s prejemom naprednega certifikata nivoja 1 za vse družbe skupine Kostak. Certifikat DOD temelji na načelih in bistvenih vsebinah standarda ISO 26000. Njegov namen in cilj je še izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v družbi in skupini Kostak  v odnosu do zaposlenih, skupnosti in okolja.

Pridobitev certifikata DOD zaposlenim in skupini Kostak veliko pomeni. To je potrditev in priznanje, da smo uvrščeni med tiste delodajalce, ki cenijo dostojanstvo in vrednote zaposlenih. S tem povečujemo ugled vseh družb v skupini Kostak in dodajamo svoj prispevek k večji družbeno odgovorni vlogi gospodarstva in vseh družb skupine. Z dodatno sprejetimi ukrepi, ki smo jih uvedli v delovne procese, dosegamo pozitivne učinke na vseh štirih področij certificiranja. Z ukrepi za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, za medgeneracijsko sodelovanje in z ukrepi za varnost ter zdravje na delovnem mestu omogočamo zaposlenim dobre delovne pogoje in ugodno počutje na delovnem mestu ter imajo spodbuden učinek na zmanjšanje bolniških odsotnosti. Z ozaveščanjem in informiranjem zaposlenih krepimo zaupanje in sodelovanje med vsemi generacijami ter med zaposlenimi in organizacijo. Zaposlene bogatimo z dodatnimi znanji in jim omogočamo osebno rast in razvoj. Prav tako z ukrepi na področju organizacijskega upravljanja z okoljem in v sodelovanju z ostalimi deležniki skrbimo za trajnostno in odgovorno delovanje, razvijamo skrb za naše okolje in vlagamo v projekte, ki imajo vrednost za skupnost.

Nosilec projekta je Inštitut Ekvilib skupaj s projektnimi partnerji Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije. Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije (Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

 

Certifikat Družbeno odgovorno podjetje

V podjetju smo sprejeli odločitev o vključitvi v pilotni proces certificiranja, k vpeljavi družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v svoje poslovanje. Ponudila se nam je priložnost, da tako izboljšamo in nadgradimo našo poslovno filozofijo glede organizacijskega upravljanja ter odgovornosti do zaposlenih, ki je bila prisotna že od vsega začetka delovanja družbe Kostak ter vpeta v domače in širše okolje. Postopek pridobitve certifikata je temeljil na analizi vrzeli podjetja s strani različnih deležnikov, cilj pa sistematično ovrednotiti vse vidike poslovanja organizacije. Sistem zajema ISO 26000 in s tem družbene vidike poslovanja, kot tudi ekonomske in okoljske.

Inštitut Ekvilib je 13. 10. 2016 podelil prvih pet certifikatov za družbeno odgovorno podjetje, katerega je prejela tudi družba Kostak.

Vsi vidiki certifikata pomenijo:

  • pošten odnos do kupcev in dobaviteljev,
  • skrb za zaposlene in zagotavljanje njihovega primernega ter varnega delovnega okolja,
  • spoštovanje mednarodnih in domačih standardov s področja dela in človekovih pravic,
  • skrben odnos do narave in okolja in do sredine, v kateri delujejo.

Ena izmed nalog, ki jih izvajamo v okviru certificiranja Družbeno odgovorno podjetje, je sprejetje Kodeksa poslovne etike. Ta opredeljuje temeljna načela in pravila, po katerih se ravna uprava podjetja, člani nadzornega sveta, zaposleni ter druge osebe, ki opravljajo delo v Kostaku ter podjetja, ki poslujejo v skupini KOSTAK.

 

S pridobitvijo certifikata se bomo še bolj trudili dokazati odgovoren pristop k širšim družbenim in etičnim vprašanjem, nadgradili zaupanje zaposlenih, svojih delničarjev, strank, lokalnih skupnosti in investitorjev. Podjetje se zaveda, da deluje v soodvisni družbi, kjer ima, poleg ustvarjanja dobička, tudi odgovornost ustvarjati dodatno vrednost za družbo in izboljšati kakovost življenja.

Prispevek o podelitvi certifikata

 

Pritožbe in pohvale deležnikov

Obveščamo vas, da imate možnost podajanja pohval, pritožb ali drugih mnenj, informacij, v zvezi s poslovanjem podjetja na področju družbene odgovornosti. Kontakti oziroma naslovi, kamor se lahko obrnete, so sledeči:

  1. na naslov Ekvilib Inštituta (Medvedova 28, 1000 Ljubljana);
  2. preko spletnega obrazca na spletnem naslovu http://druzbeno-odgovorno-podjetje.si/kontakt/povratne-informacije-s-strani-deleznikov/
  3. preko spletne pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ekvilib Inštitut do določene mere nudi in prevzema vlogo neodvisnega posredovalca in zagotavlja anonimnost prijave, če je to v interesu deležnika.

Na ta način se deležnikom in zainteresirani javnosti omogoči podajanje mnenja glede družbene odgovornosti podjetja, ki je imetnik certifikata.