24- urna dežurna služba

Skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) je Občinski svet Občine Krško, dne 20. 9. 2018, sprejel Odlok o pokopališkem redu v občini Krško in z njim določil način zagotavljanja 24- urne dežurne službe.

Izvajanje »24- urne dežurne pogrebne službe« obsega vsak prevoz do kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le - teh.

Na celotnem območju občine Krško je Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d. od 1. 3. 2019 dalje edini izvajalec 24-urne dežurne službe za prevzem in prevoz pokojnikov, zato vas prosimo, da nas ob smrti vaših oskrbovancev, pacientov ali drugih oseb nemudoma obvestite na našo dežurno telefonsko številko 041 615 341.

Cena storitve 24- urne dežurne službe je oblikovana skladno z elaboratom o oblikovanju cen storitev gospodarske javne služb in znaša 287,98 EUR z DDV. Ceno poravna naročnik pogreba.

Pogrebne službe pokojnike prevzemate v prostorih na pokopališču v Krškem, Cesta krških žrtev b. š., Krško. Prevzem pokojnikov je možen samo po predhodni najavi na 041 615 341 in sicer od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro.

Za nadaljnja pojasnila smo vam na voljo na 07 48 17 304, kontaktna oseba Samantha Zobec.

Obseg javne službe

Javna služba urejanja in vzdrževanja pokopališč in pogrebnih storitev obsega upravljanje pokopališč, njihovo vzdrževanje in čiščenje, vodenje pokopaliških katastrov, oddajanje grobnih prostorov v najem, organizacijo pogrebov in pogrebnih svečanosti, prevoze pokojnikov, pogrebno službo izven rednega delovnega časa ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakonom, odlokom in drugimi predpisi, v okvir obravnavane javne službe.

Ureditev pogreba

Izguba bližnjega prinaša izjemno bolečino, praznino in veliko spremembo v našem življenju. Ti trenutki so najtežji in napolnjeni z žalostjo. Mnogokrat so besede tiste, v katerih najdemo uteho ter tolažbo. Naše poslanstvo je, da vam pomagamo v teh najtežjih trenutkih in uredimo vse potrebne formalnosti glede pogrebne slovesnosti in po svojih najboljših močeh pripravimo najlepše slovo od pokojnika na njegovi zadnji poti.

Navajamo nekaj koristnih napotkov, ki so vam lahko v pomoč.

Nastop smrti

  • V primeru smrti na domu je potrebno obvestiti urgentno službo zdravstvenega doma na 07 48 80 200 zaradi pregleda pokojnika, dežurni zdravnik nato izda poročilo o vzroku smrti in prijavo smrti. Priporočljivo je, da svojci pred prihodom zdravnika pripravijo pokojnikov osebni dokument in zdravstveno izkaznico.
  • Po izdaji zdravniške dokumentacije o smrti pokličite Pogrebno pokopališko službo na 07 48 17 227 ali na 041 615 341, da se dogovorimo o prevzemu pokojnika.
  • V primeru smrti v bolnišnici, domu starejših občanov ali drugih javnih zavodih se na našo pogrebno službo obrnete po prejemu obvestila s strani navedenih ustanov.

Ureditev pogrebne svečanosti

Po prejemu obvestila o smrti z naročnikom uskladimo termin sprejema, ki se opravi v pisarni Pogrebne in pokopališke dejavnosti na Leskovški cesti 2a v Krškem.

S seboj morate prinesti dokumente, ki so potrebni za naročilo pogreba, prevoza ali upepelitve:

 • osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu v primeru smrti na domu,
 • fotografijo pokojnika,
 • za prevoz v tujino je obvezen potni list, mi pa poskrbimo za posmrtni potni list in mednarodne mrliške liste,
 • ter vaš osebni dokument za naročilo storitve.

V sprejemni pisarni se dogovorimo :

 • o kraju, datumu in uri pogrebne svečanosti,
 • o vrsti pogrebne svečanosti (klasični, žarni pokop ali raztros (v letu 2018)),
 • o grobnem prostoru ter sklenitvi pogodbe za najem grobnega prostora,
 • o izbiri pogrebnega materiala (krste ali žare),
 • o objavi osmrtnic (na naši spletni strani, oglasnih deskah),
 • o ureditvi mrliške vežice,
 • ter o prvi ureditvi grobnega prostora po pokopu.

Pogreb

Naročniki lahko izbirate med naslednjimi načini izvedbe pogrebne svečanosti:

 • v ožjem družinskem krogu (tihi pokop),
 • anonimni pokop,
 • javna pogrebna svečanost kot civilni ali kot verski obred.

Pokop posmrtnih ostankov pokojnega se lahko opravi kot:

 • pokop pokojnega v grob v krsti ali žari,
 • raztros upepeljenih ostankov pokojnega, ki bo na raztrosnem prostoru v Krškem mogoč v letu 2018.

Pokojnike, ki bodo upepeljeni, oblečemo v obleko za upepelitev, ki je iz ekoloških materialov in ne daje škodljivih emisij za okolje ob upepelitvi. V primeru klasičnega pokopa pa lahko svojci prinesejo obleko za pokojnika. Svojcem priporočamo, da se pred naročilom pogreba pogovorijo o načinu pogreba oziroma pokopa (krsta, žara). V primeru, da bo navzoč predstavnik verske skupnosti, se morajo svojci uskladiti z duhovnikom v župniji, v kateri bo pokopan. Naročnik mora urediti morebitno sodelovanje različnih društev na pogrebni slovesnosti (pevci, godba, gasilci, ...). Vsakemu pa lahko posredujemo dodatne informacije o izvajalcih.

Slovo pred upepelitvijo

V kolikor svojci oziroma naročnik pogreba izrazi željo po slovesu od pokojnika pred upepelitvijo, pokojnika uredimo in omogočimo slovo.

Po pogrebu

Po pogrebu uredimo grobni prostor. V obdobju desetih ali štirinajstih dni odstranimo cvetje z grobnega prostora. 

Pomembne informacije

 • Kako je s plačilom stroškov pogreba?

Naročnik pogrebnih storitev prejme račun po pošti v roku 8 dni od opravljene storitve. Račun lahko poravnate tudi na blagajni obračuna komunalnih storitev na sedežu družbe, in sicer brez dodatnih stroškov provizije. Prav tako se lahko dogovorite o možnosti plačila na obroke brez obresti.

 • Pogrebnina in posmrtnina

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta obliki izredne denarne socialne pomoči, ki jih upravičenci lahko uveljavljajo v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca. Upravičenci so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali tisti, katerih dohodek ne presega zakonsko določenega cenzusa. Vlogo pa naročnik pogreba odda na Centru za socialno delo. V primeru uveljavljanja pravice je potrebno k vlogi priložiti dokazilo o smrti, v primeru uveljavljanja pravice do pogrebnine pa tudi predračun stroškov pogreba oziroma račun za opravljeni pregled.

Višina posmrtnine znaša 392,75 EUR in pogrebnine 785,50 EUR.

Več informacij pa najdete na spletni povezavi: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/pogrebnina_in_posmrtnina/

POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

Kot izvajalec javne službe upravljamo z naslednjimi pokopališči:

 • pokopališče Senovo in pokopališče Stranje (KS Senovo);
 • pokopališče Brestanica in Gorica pri Brestanici (KS Brestanica, KS Rožno-Presladol);
 • pokopališče Leskovec (KS Leskovec pri Krškem, KS Krško polje, KS Senuše, KS Veliki Podlog);
 • pokopališče Krško (KS Dolenja vas, KS Gora, KS mesta Krško, KS Spodnji Stari Grad);
 • pokopališče Koprivnica (KS Koprivnica);
 • pokopališče Kostanjevica na Krki in Oštrc (KS Kostanjevica na Krki);
 • pokopališče Zdole (KS Zdole);
 • pokopališče Raka (KS Raka);
 • pokopališče Podbočje (KS Podbočje);
 • pokopališče Veliki Trn (KS Veliki Trn).

 Uporabniki storitev »urejanja in vzdrževanja« so predvsem najemniki grobnih prostorov.

Najem grobnega prostora

Grob odda v najem upravljalec pokopališča na podlagi pogodbe o najemu grobnega prostora v skladu s predpisi občine in pokopališkim redom za nedoločen čas.

Najemniki grobnega prostora so praviloma svojci pokojnika ali njegovi zakoniti zastopniki oziroma tiste osebe, ki jih kot take določa zakon oziroma drugi predpisi.

Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu grobnega prostora, mora skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.

V primeru smrti najemnika se morajo dediči najemnika grobnega prostora dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema grobnega prostora ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika. Če dedič najemnika grobnega prostora ne uveljavi pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.

Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe, mora odstraniti nagrobno obeležje. Pred potekom mirovalne dobe pa je potrebno plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.

Grobnina

 Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino.

Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc. Višino grobnine na predlog upravljalca pokopališča s sklepom določi občin.

Cenik letnih najemnin za grobne prostore

Odpoved najema grobnega prostora

V primeru, da za najem grobnega prostora nimate več interesa, se lahko le – temu odpoveste tako, da podpišete obrazec Odpoved najema grobnega prostora. Na obrazcu morate označiti, na kakšen način boste odstranili nagrobni spomenik-obeležje.

Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konce mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.

Najem grobnega prostora se lahko prekine tudi v naslednjih primerih:

 • če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
 • če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;
 • ob opustitvi pokopališča;
 • kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.