KS Senovo, KS Brestanica
Brezje pri Dovškem, Kališovec, Gorenji Leskovec, Dovško, Stranje, Šedem, Mali Kamen, Reštanj, Dobrova, Senovo, Brestanica, Stolovnik, Raztez, Gorica pri Raztezu, Lokve, Armeško, Dolenji Leskovec, Anže
URNIK


KS Krško – levi breg 1
Videm - Zdolska cesta in vse ulice pod Zdolsko cesto, Cesta 4. julija - od rondoja na Vidmu v smeri Dolenja vas

Cankarjeva ulica, Cesta 4. julija, Delavska ulica, Erjavčeva ulica, Ilirska ulica, Kratka pot, Kurirska pot, Levstikova pot, Ob potoku, Papirniška ulica, Partizanska pot, Poljska pot, Prešernova cestao, Rozmanova ulica, Ulica Stavka Rožanca, Zdolska cesta, Kolodvorska  ulica, Tovarniška ulica, Trg Matije Gubca, Na redi, Aškerčeva ulica.
URNIK


KS Krško – levi breg 2

Videm, vse ulice nad Zdolsko cesto (Zdolska cesta ni vključena), vse ulice na Polšci, vse ulice od rondoja na Vidmu v smeri Sotelsko

Cesta 4. julija, Kajuhova ulica, Kidričeva ulica, Kvedrova ulica, Lapajnetova ulica, Majcnova ulica, Na bregu, Naselje Nuklearne elektrarne, Pot na Polšco, Prešernova cesta, Savska pot, Šolska ulica, Sremiška cesta, Sremeckijeva ulica, Stritarjeva ulica, Strma pot, Tomšičeva ulica, Trdinova ulica, Trubarjeva ulica, Ulica Frana Bonača, Ulica Ilije Gregoriča, Ulica Nikole Tesle, Ulica Tončke Čečeve, Vrtna ulica, Župančičeva ulica, Bučerca, Kremen, Sremič.
URNIK


KS Krško – desni breg 1

Staro mestno jedro, Narpel

Cesta krških žrtev, Bohoričeva ulica, Šoferska ulica, Gasilska ulica, Hočevarjev trg, Pod goro, Valvasorjevo nabrežje, Dalmatinova ulica, Narpel

URNIK


KS Krško – desni breg 2

Velja za desni breg, razen za staro mestno jedro, Narpel, CKŽ in Pijavško
Grajska pot, Gruenova ulica, Leskovška cesta, Mencingerjeva ulica, Pavlinova ulica, Pod pristavo, Rostoharjeva ulica, Sadjarska ulica, Ulica Milke Kerinove, Gubčeva ulica, Humekova ulica, Kovinarska ulica, Trška gora.
URNIK


KS Krško – desni breg 3: Pijavško
KS Zdole 1: Kostanjek
KS Rožno – Presladol: Rožno, Presladol
KS Koprivnica: Veliki Kamen, Mrčna sela, Koprivnica, Veliki Dol
URNIK


KS Leskovec pri Krškem 1: Gorenja vas pri Leskovcu, Velika vas pri Krškem
URNIK


KS Leskovec pri Krškem 2: Veniše
URNIK


KS Leskovec pri Krškem 3: vsa ostala naselja razen Veniš, Gorenje vasi pri Leskovcu in Velike vasi

Brezinska pot, Cesta ob gaju, Cvetna pot, Gasilska pot, Gozdna pot, Grajska pot, Grebenčeva cesta, Nova pot, Pekarska pot, Pionirska cesta, Pod goro, Pot na Črnile, Sejmiška ulica, Trg borcev, Ulca, Ulica 11. novembra, Ulica Anke Salmičeve, Ulica mladinskih delovnih brigad, Ulica Staneta Žagarja, Vejer, Vrtnarska pot, Wolfova ulica, Ivandol, Kobile, Loke, Libelj, Nemška vas, Selce pri Leskovcu, Volovnik, Žadovinek
URNIK


KS Dolenja vas pri Krškem 1: Libna in Stari Grad
KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna
URNIK


KS Dolenja vas pri Krškem 2: Pesje, Dolenja vas
URNIK


KS Zdole 2:

Vse, razen Kostanjek : Anovec, Pleterje, Ravne pri Zdolah, Zdole
URNIK


KS Podbočje
Selo, Slivje, Stari Grad v Podbočju, Žabjek v Podbočju, Brezje v Podbočju, Gradec, Planina v Podbočju, Šutna, Dol, Brlog, Hrastek, Brezovica v Podbočju, Premogovce, Dobrava ob Krki, Prstava ob Krki, Malo Mraševo, Kalce – Naklo, Brod v Podbočju, Veliko Mraševo, Mladje, Gradnje, Frluga, Prušnja vas, Podbočje
URNIK


KS Veliki Podlog
Gorica, Gržeča vas, Jelše, Kerinov Grm, Mali Podlog, Pristava pri Leskovcu, Veliki Podlog
URNIK


KS Raka, KS Veliki Trn, KS Senuše, KS Krško Polje, KS Gora
URNIK


Občina Kostanjevica na Krki
URNIK