Na podlagi 1. in 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (Ur. l. RS, štev. 42/2006 s spremembami) in 2. točke v 7. poglavju veljavnega Statuta družbe Kostak, komunalnega in gradbenega podjetja, d. d., uprava sklicuje 28. redno skupščino delniške družbe Kostak, komunalnega in gradbenega podjetja, d. d., ki bo 10. junija 2021, ob 10. uri, v protokolarnem prostoru na naslovu Cesta krških žrtev 47, 8270 Krško

 

DNEVNI RED :

1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave :

Skupščina izvoli Elizabeto Cemič za predsednico skupščine delničarjev, za preštevalki glasov Renato Resnik in Mojco Brinovec.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Boris Pavlin.

2. Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2020, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2020, z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta družbe KOSTAK, d. d., z dne 28. 4. 2021, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega Letnega poročila skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2020.

3. Uporaba bilančnega dobička družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta :

Bilančni dobiček družbe Kostak, d. d., Krško na dan 31. 12. 2020 znaša 2.942.386 EUR  (z besedo: dva milijona devetstodvainštirideset tisoč tristošestinosemdeset  00/100).

Bilančni dobiček v znesku 2.942.386 EUR (z besedo: dva milijona devetstodvainštirideset tisoč tristošestinosemdeset 00/100) ostane nerazporejen.

Skupščina delničarjev v skladu z določilom 294. člena ZGD-1 potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 ter jima podeljuje razrešnico.

4. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina delničarjev predsedniku uprave družbe izdaja pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, kot sledi:

  1. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje.
  2. Pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 4000 delnic, kar predstavlja 10 % delnic družbe
  3. Družba ne pridobiva delnice s posli na organiziranem trgu kapitala, zato cena tako pridobljenih delnic sme biti nižja do največ 35 % od knjigovodske vrednosti delnice in sme biti višja do največ 35 % od knjigovodske vrednosti delnice, ugotovljene na zadnji dan leta pred pridobitvijo.
  4. Družba lahko s tem pooblastilom pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene pod naslednjimi pogoji:
  • za morebitno odprodajo strateškemu partnerju na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta,
  • za zamenjavo za lastniške deleže v drugih podjetjih iz glavne dejavnosti, na podlagi vnaprejšnje odobritve nadzornega sveta,
  • za morebitno nagrado upravi in nadzornemu svetu družbe.
  1. Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu.
  2. Predsednik uprave mora na prvi naslednji skupščini poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu ter deležu delnic in vrednosti delnic. Hkrati pa mora predsednik uprave seznaniti skupščino delničarjev z morebitno odsvojitvijo lastnih delnic.

5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2021

Predlog sklepa nadzornega sveta :

Na predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2021 imenuje revizijska družba PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d. o. o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

6. Pobude in vprašanja delničarjev

 

 

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo

Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe v Splošno kadrovskem sektorju pri Elizabeti Cemič, vsak delavnik od 10. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine družbe KOSTAK, d. d., do vključno datuma zasedanja skupščine. Gradivo je dostopno tudi na spletni stranI družbe www.kostak.si.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem (7) dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem (7) dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali priporočeno po pošti.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 (sedmih) dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih (7) dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje štiri (4) dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu družbe Kostak, d. d.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki delnic vpisani v Centralno klirinško depotno družbo štiri (4) dni pred dnevom skupščine ter s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic oziroma glasov oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki s pisnim pooblastilom, skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1, novela C.

Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino in s podpisom na seznamu udeležencev. 

Zaradi sestavitve seznama udeležencev prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 10 minut pred začetkom zasedanja ter pristopijo k podpisu seznama prisotnih delničarjev ter prevzamejo glasovalne lističe.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 40.000 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Skupščina delničarjev bo potekala v skladu s takrat veljavnimi ukrepi Vlade RS o omejitvi in preprečitvi širjenja pandemije COVID-19.

 

PONOVNO ZASEDANJE

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10.10 uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

 

Vljudno vabljeni!

Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d.

Miljenko Muha, predsednik uprave

Krško, 22. 4. 2021

Štev.: 030-0006/2021            

Attachments:
FileDescription
Download this file (sklic 28. redne skupščine delničarjev.pdf)sklic 28. redne skupščine delničarjev.pdf