K nemotenemu delovanju kanalizacijskega sistema največ pripomoremo uporabniki

Tokratna priloga k računu je zloženka, ki osvetljuje problematiko na področju kanalizacijskega sistema. Z izdano publikacijo želimo podati koristne informacije in vas seznaniti s težavami, ki jih dnevno rešujemo v sklopu upravljanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter izvajanja ostalih storitev, o katerih kot uporabniki navadno vemo premalo. Dejstvo, da smo ravno uporabniki tisti, ki lahko največ težav tudi preprečimo, nas je vodilo k celovitemu pristopu podajanja informacij. Večja ozaveščenost in ustreznejša uporaba sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda bo pripomogla k učinkovitejšemu delovanju. 

Zloženko Kako se izogniti težavam s kanalizacijo najdete na tej povezavi.

 

 

Zaščita vodnih virov je naša skupna skrb

Čisti vodni viri so predpogoj za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode. Varna oskrba s pitno vodo temelji na varovanju virov pitne vode z vodovarstvenimi območji, na katerih je prepovedana oziroma omejena vsaka dejavnost ali poseg v prostor, ki bi ogrožal kakovost ali količino vodnih virov.

 

Vodovarstveno območje sestavljajo območje zajetja in notranja območja (najožje, ožje in širše).

Označujemo ga s tablami, ki so namenjene opozarjanju ljudi na režim, s katerim se varuje vodno telo.

Na teh območjih je prepovedana oziroma omejeno gnojenje, uporaba fitofarmacevtskih sredstev, omejen prevoz nevarnih snovi in podobno.

 

Če opazite ravnanje, za katerega menite, da ogroža kakovost vira pitne vode, obvestite Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje, OE Novo mesto, na telefonsko številko 07 394 24 40.