Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Družba Kostak izvaja odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki. Hkrati družba Kostak obnavlja in širi več kot 160 kilometrov kanalizacijskih sistemov ter skrbi za 56 kanalizacijskih objektov, kot so čistilne naprave, zadrževalni bazeni, razbremenilniki in črpališča.

Družba Kostak upravlja s štirimi sistemi za odvajanje odpadnih voda, ki so večinoma mešanega tipa in odvajajo komunalne in industrijske odpadne vode ter padavinske vode, na javno kanalizacijsko omrežje pa je priključenih približno 50 odstotkov prebivalcev občin Krško in Kostanjevica na Krki.

Odpadne vode z območja Krškega se od leta 2009 zbirajo v skupni čistilni napravi Vipap, ki jo upravlja družba Vipap. Odpadne vode z območja Brestanice in Senovega se zbirajo na območju komunalne čistilne naprave Brestanica, na območju naselja Podbočje deluje mala čistilna naprava Podbočje, na območju Kostanjevice na Krki pa komunalna čistilna naprava Kostanjevica na Krki.

Sistem za odvajanje odpadnih voda Število uporabnikov Število  MERILNIH MEST Dolžina omrežja v m Čistilna naprava Velikost ČN v PE
Krško 9.267 2.408 102.948 SČN Vipap (upravljanje Vipap) 180.000 (od tega 16.000 za KOV)
Senovo-Brestanica 2.316 552 22.659 ČN Brestanica 4.800
Podbočje 67 19 3.976 MČN Podbočje  
Kostanjevica na Krki 675 245 11.756 ČN Kostanjevica 2.200

Na območjih, kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja, je za čiščenje odpadnih voda obvezna vgradnja male komunalne čistilne naprave (MKČN) oziroma nepretočne greznice.

Dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadne vode

 • odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
 • prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije,
 • čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi,
 • zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ali izdelave ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
 • zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekt javne kanalizacije,
 • odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh,
 • vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
 • odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
 • čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah,
 • prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč,
 • izgradnja individualnih hišnih priključkov in nadzor nad priključitvijo na javno kanalizacijo,
 • svetovanje in vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav.

 

Interna kanalizacija

Interna kanalizacija je kanalizacija z vsemi napravami v zgradbi in na zemljišču uporabnika do kanalizacijskega priključka. Hišna oziroma interna črpališča odpadnih vod sodijo v sklop objektov in naprav v lastni uporabnika, za njihovo vzdrževanje je zadolžen uporabnik na svoje stroške.

Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje

Na območju novo zgrajenega kanalizacijskega omrežja je priključitev nanj obvezna v 12 mesecih od prejema obvestila s strani koncesionarja. Po izteku roka se začne zaračunavati storitev odvajanja, ki se na računu izkazuje v postavki kanalščina.

Ob priključitvi je treba opustiti greznico. Priporočljivo jo je uporabljati kot zbiralnik padavinskih voda, vendar ne za zalivanje listne zelenjave: solate, blitve, …

Male komunalne čistilne naprave

Območja, ki jih po državnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni potrebno opremiti z javno kanalizacijo, morajo imeti odvajanje in čiščenje odpadnih voda zagotovljeno v malih komunalnih čistilnih napravah (MKČN). Vgradnja MKČN ni dovoljena na vodovarstvenih območjih, ki marajo imeti nepretočne nepropustne greznice.

Čiščenje hišnih kanalizacijskih priključkov in praznjenje greznic ter prevzem blata iz čistilnih naprav

Intervencijska čiščenja in odmašitve hišnih priključkov, praznjenje greznic, odmašitve internega kanalizacijskega omrežja v objektih in prevzem blata iz malih čistilnih naprav izvajamo po naročilu.

Lastnik greznice ali upravljavec komunalne čistilne naprave, ki naroči odvoz greznične gošče ali blata, mora vozilu zagotoviti neoviran dostop.

Storitev lahko naročite ob delavnikih med 7. in 15. uro, na telefonsko številko 48 17 228. Čas opravljanja storitev se dogovori ob naročilu, storitev pa se obračuna po veljavnem ceniku.