Komunalne odpadne vode

Družba Kostak upravlja več kot 160 km kanalizacijskega omrežja v občinah Krško in Kostanjevica na Krki ter naslednje objekte: 4 čistilne naprave, 8 zadrževalnih bazenov, 12 razbremenilnikov, 16 črpališč, objekt za sprejem grezničnih gošč, 2 usedalnika in več revizijskih jaškov.

Kanalizacijski sistemi, zgrajeni pred letom 2008, so večinoma mešanega tipa, saj se po njih v istem kanalu odvajajo komunalne in industrijske odpadne vode ter padavinska voda.

Kanalizacija, grajena po letu 2008, je, kjer je bilo to možno, grajena v ločenem sistemu: komunalne odpadne vode se odvajajo po fekalni kanalizaciji na čistilno napravo, padavinske odpadne vode pa po ločenem kanalu v vodotok.

Padavinske odpadne vode

Skladno z zahtevami veljavne zakonodaje je potrebno padavinsko vodo (razen v primeru, da to ni izvedljivo) odvajati neposredno v naravne odvodnike (vodotoke) ali s ponikanjem v tla.

Padavinska voda s streh in utrjenih površin, ki je speljana v javno kanalizacijo, negativno vpliva na obratovanje čistilne naprave, saj odpadno vodo razredči, bistveno pa se povečajo tudi količine odpadnih voda. Posledično je učinek čiščenja odpadnih voda zmanjšan in stroški obratovanja čistilne naprave večji .

Na območju, ki mora biti opremljeno z javno kanalizacijo, morajo biti izvedeni ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.