Družba Kostak v ravnanju z odpadki stremi h krožnemu gospodarstvu brez odlaganja odpadkov, namesto tega pa z več surovinami in več zelenimi delovnimi mesti.

Sistem ravnanja z odpadki je v družbi Kostak eden najbolje razvitih v Sloveniji, v okviru katerega se kar 95 odstotkov odpadkov predela v nove surovine, na odlagališče pa se odloži zgolj 5 odstotkov vseh odpadkov.

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov družba Kostak izvaja na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki ter vključuje več kot 28.000 občanov. Obdelava odpadkov poteka na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, končno odlaganje pa na regijskem odlagališču CeROD v Leskovcu pri Novem mestu.

Na področju gospodarnega ravnanja z odpadki družba Kostak izvaja naslednje dejavnosti:

  • ločeno zbiranje odpadkov
  • odvoz komunalnih odpadkov
  • obdelavo odpadkov
  • preprečevanje nastajanja odpadkov z okoljskim informiranjem in osveščanjem javnosti

 

Ločeno zbiranje odpadkov

Sistem ločenega zbiranja odpadkov deluje od leta 2003 se vsako leto izpopolnjuje. Pri gospodinjstvih in v zbiralnicah oziroma na ekoloških otokih ločeno zbiramo naslednje odpadke:

  • papir
  • steklo
  • mešano embalažo (plastiko, pločevinke in sestavljeno embalažo)
  • biološko razgradljive odpadke

 

Nevarne in kosovne odpadke, odpadno električno in elektronsko opremo, posebne odpadke ter ločeno zbrane odpadke skozi vse leto prevzema tudi Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

Odvoz odpadkov

Odvoz odpadkov iz gospodinjstev je urejen po vnaprej določenem letnem razporedu, ki ga pred začetkom leta prejmejo vsa gospodinjstva na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki.

Obdelava odpadkov

Družba Kostak odpadke obdeluje v okviru najsodobnejšega sistema ravnanja z odpadki v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, kjer deluje sortirna linija za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, sodobna kompostarna ter proizvodna linija za alternativna goriva. Ta sistem ravnanja z odpadki omogoča obdelavo in ponovno uporabo kar 95 odstotkov odpadkov, na odlagališče pa se odloži zgolj 5 odstotkov.

Osveščanje javnosti

Družba Kostak v skladu s svojo družbeno odgovornostjo in v prizadevanjih za čisto okolje za vse občane veliko pozornosti namenja izobraževanju, informiranju in osveščanju javnosti o pravilnem in odgovornem ravnanju z odpadki.

V ta namen izvaja izobraževanja in delavnice v šolah, vrtcih in ostalih izobraževalnih zavodih ter ozaveščevalne akcije za javnost.